Paano gumagana ang soberanya ng Diyos kasama ng malayang pagpapasya?

Paano gumagana ang soberanya ng Diyos kasama ng malayang pagpapasya?

Upang maunawaan kung paano gumagana ang soberanya ng Diyos kasama ng malayang pagpapasya, kailangan muna nating maunawaan ang kahulugan ng bawat isa. Ang soberanya ay ang pinakamataas na kapangyarihan o awtoridad sa isang lupong tagapamahala. Ang malayang kalooban ay ang kapangyarihan ng paggawa ng mga pagpili na hindi tinutukoy ng likas na sanhi o itinalaga ng tadhana o banal na kalooban. Sa sinabi nito, paano gumagana ang soberanya ng Diyos kasama ng malayang pagpapasya? Ang ilan ay magsasabi na ang Diyos ay may kapangyarihan at may kontrol sa lahat ng bagay at dahil diyan, ang ating malayang pagpapasya ay hindi umiiral; gayunpaman, sasabihin ng iba na dahil mayroon tayong malayang pagpapasya, ang Diyos ay hindi soberano. Kaya, alin ito? Ang sagot ay: pareho. Kita mo, ang Diyos ay may kapangyarihan at may kontrol AT mayroon tayong malayang pagpapasya. Paanong nangyari to? Buweno, pag-isipan natin ito nang ganito: Kung wala tayong malayang pagpapasya kung gayon ang lahat ay paunang natukoy—hindi tayo makakagawa ng sarili nating mga pagpili. At kung ang lahat ay paunang natukoy, nangangahulugan iyon na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at wala tayong magagawa tungkol dito (i.e. walang malayang kalooban). Ngunit alam natin mula sa karanasan na mayroon tayong free will dahil gumagawa tayo ng mga pagpipilian araw-araw; samakatuwid, dahil mayroon tayong malayang pagpapasya, kung gayon hindi lahat ay maaaring matukoy nang paunang (ibig sabihin, ang Diyos ay wala sa ganap na kontrol sa lahat). Kaya paano ito gumagana? Ito ay gumagana tulad nito: bagama't alam ng Diyos kung anong mga pagpili ang gagawin natin (dahil alam Niya ang lahat ng bagay), pinahihintulutan pa rin Niya tayong gawin ang mga pagpiling iyon nang malaya—nang walang Kanyang pakikialam. Sa madaling salita, hindi Niya tayo pinipilit na gumawa ng anuman na labag sa ating kalooban; sa halip, pinahihintulutan Niya tayong gumawa ng sarili nating mga pagpili nang malaya—kahit na ang mga pagpipiliang iyon ay hindi palaging ang pinakamahusay! Samakatuwid, pagdating sa isyu ng soberanya laban sa malayang pagpapasya, ang katotohanan ay pareho ang totoo: Ang Diyos ay may kapangyarihan at may kontrol AT mayroon tayong malayang pagpapasya.

Sagot

Imposibleng lubos nating maunawaan ang dinamika ng isang banal na Diyos na hinuhubog at hinuhubog ang kalooban ng tao. Maliwanag sa Kasulatan na alam ng Diyos ang hinaharap (Mateo 6:8; Awit 139:1-4) at may ganap na soberanong kontrol sa lahat ng bagay (Colosas 1:16-17; Daniel 4:35). Sinasabi rin ng Bibliya na dapat nating piliin ang Diyos o tuluyang mawalay sa Kanya. Tayo ay may pananagutan sa ating mga aksyon (Roma 3:19; 6:23; 9:19-21). Kung paano gumagana ang mga katotohanang ito nang magkasama ay imposible para sa isang may hangganang pag-iisip (Roma 11:33-36).Maaaring gawin ng mga tao ang isa sa dalawang sukdulan patungkol sa tanong na ito. Ang ilan ay binibigyang-diin ang soberanya ng Diyos hanggang sa punto na ang mga tao ay higit pa sa mga robot na ginagawa lamang kung ano ang soberanong nakaprograma sa kanila na gawin. Ang iba ay binibigyang-diin ang malayang pagpapasya hanggang sa punto ng Diyos na walang ganap na kontrol at/o kaalaman sa lahat ng bagay. Wala alinman sa mga posisyong ito ay biblikal. Ang katotohanan ay hindi nilalabag ng Diyos ang ating mga kalooban sa pamamagitan ng pagpili sa atin at pagtubos sa atin. Bagkus, binabago Niya ang ating mga puso upang piliin Siya ng ating mga kalooban. Mahal natin Siya dahil Siya ang unang umibig sa atin (1 Juan 4:19), at hindi mo ako pinili, ngunit pinili kita (Juan 15:16).Ano ang gagawin natin pagkatapos? Una, dapat tayong magtiwala sa Panginoon, alam na Siya ang may kontrol (Kawikaan 3:5-6). Ang soberanya ng Diyos ay dapat na maging kaaliwan sa atin, hindi isang isyu na dapat alalahanin o pagdedebatehan. Ikalawa, dapat nating mamuhay ang ating mga buhay sa paggawa ng matalinong mga desisyon alinsunod sa Salita ng Diyos (2 Timoteo 3:16-17; Santiago 1:5). Walang mga dahilan sa harap ng Diyos kung bakit pinili nating sumuway sa Kanya. Wala tayong dapat sisihin kundi ang ating mga sarili sa ating kasalanan. Panghuli ngunit hindi bababa sa, dapat nating sambahin ang Panginoon, pinupuri Siya na Siya ay napakaganda, walang katapusan, makapangyarihan, puno ng biyaya at awa—at soberano.Top