Paano ibinabalik ng Diyos ang mga taon na kinain ng mga balang (Joel 2:25)?

Paano ibinabalik ng Diyos ang mga taon na kinain ng mga balang (Joel 2:25)? SagotAng pahayag ng Joel 2:25—Ibabalik ko sa iyo ang mga taon na kinain ng mga balang—ay tumutukoy sa ani ng pagkain mula sa mga taon na sinira ng mga balang ang ani. Ang mas malapitang pagtingin sa konteksto at mga detalye ng talatang ito ay nag-aalok ng karagdagang kaunawaan sa kabutihan ng Diyos.Ang mga pananim ng Israel ay nasira sa pamamagitan ng pagsalakay ng mga balang (Joel 1:4), at ang epekto ay tumagal ng higit sa isang taon. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang mga balang ay sumalakay sa magkakasunod na taon. Gayunpaman, mas malamang na ang pinsala ng isang pagsalakay ay nagkaroon ng maraming taon na epekto. Nang sirain ng mga balang ang isang pananim, pinunasan nila ang binhing naligtas mula sa dati taon, ang ani ng kasalukuyang taon, at ang binhi na gagamitin ang susunod taon. Ang pagkasira ng mga balang ng mga baging ng ubas at mga punong namumunga ay aabutin ng maraming taon bago muling mabuo (Joel 1:12).

Ang Joel 2:25 ay umakma sa naunang talata, na nagsasabing, Ang mga giikan ay mapupuno ng butil; ang mga sisidlan ay aapawan ng alak at langis. Ang pagsasauli ng mga taon na kinain ng balang ay magsasama ng saganang ani ng butil, ubas, at olibo.Ginamit ni Joel ang pagsalakay ng mga balang bilang isang ilustrasyon ng paghatol ng Diyos. Sa Kanyang pangako na ibabalik ang mga taon na nawala sa balang, ang Diyos ay nangangako na ibabalik ang Kanyang nagsisisi na mga tao sa isang lugar ng pagpapala pagkatapos ng paghuhukom. Inilalarawan ng konteksto ang maraming iba pang positibong bagay na magaganap sa panahon ng pagpapanumbalik na ito:-Berdeng pastulan para sa mga hayop: ang mga pastulan sa ilang ay luntian (Joel 2:22).


-Mga puno at baging na namumunga: ang puno ay nagbubunga; ang puno ng igos at baging ay nagbibigay ng kanilang buong ani (Joel 2:22).
-Ang tagsibol at tag-araw na pag-ulan ay darating kung kinakailangan para sa isang mabuting ani: siya ay nagbigay ng maagang ulan (Joel 2:23).

Ang mga resulta ng panunumbalik na ito ay kapwa pisikal at espirituwal. Sa pisikal, kakain ka ng sagana at mabusog. Sa espirituwal, pupurihin nila ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, na gumawa ng kamangha-mangha sa iyo (Joel 2:26).

Ang pagtatapos ng seksyong ito ng Joel ay nagbubuod sa layunin ng Diyos para sa pagpapanumbalik: At ang aking bayan ay hindi na muling mapapahiya. Malalaman mo na ako ay nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon mong Diyos at wala nang iba. At ang aking bayan ay hindi na muling mapapahiya (Joel 2:26-27). Kailangang harapin ng Diyos ang kasalanan, ngunit kapag ang Kanyang mga tao ay nagsisi, nakatagpo sila ng saganang pagpapala na higit pa sa kabayaran para sa nawala sa paghuhukom. Sumasagana ang Kanyang biyaya.Top