Paanong hindi napansin ni Jacob na pinakasalan niya si Lea sa halip na si Raquel?

Paanong hindi napansin ni Jacob na pinakasalan niya si Lea sa halip na si Raquel? SagotSi Jacob ay tumatakas mula sa kanyang kapatid na si Esau, na gustong pumatay sa kanya, nang matagpuan niya ang kanyang tiyuhin, si Laban . Inalok ni Laban si Jacob ng isang tirahan, at si Jacob ay nanatili. Pagkatapos ay nakilala niya si Raquel, ang nakababatang anak na babae ni Laban, at nag-alok na magtrabaho ng pitong taon kapalit ng pagpapakasal sa kanya, dahil si Jacob ay umiibig kay Raquel (Genesis 29:18). Nang matapos ang pitong taon, naghanda si Laban ng isang piging para sa kasal. Gayunman, sa halip na si Raquel, ipinadala ni Laban ang kaniyang nakatatandang anak na babae kay Lea kay Jacob, at si Jacob ay nakipagrelasyon kay Lea. Ang pagkagulat ni Jacob sa panlilinlang ni Laban ay halata kinaumagahan: Nang sumapit ang umaga, naroon si Lea! ( Genesis 29:25 ). Paano posibleng hindi napansin ni Jacob na si Lea ang pinakasalan niya sa halip na si Rachel?Maaaring may kinalaman ang kadiliman dito. Sinasabi ng Genesis 29:23 na, nang sumapit ang gabi, dinala ni Laban si Lea kay Jacob, at sinita siya ni Jacob. Sinadya sana ni Laban na maghintay hanggang sa magdilim upang dalhin si Lea kay Jacob dahil gusto niyang matiyak na hindi sila magkikita. O maaaring naging kaugalian na ang pagtatapos ng kasal ay hindi mangyayari hanggang pagkatapos ng kapistahan o hanggang hating-gabi. Sa alinmang paraan, ito ay madilim, isang katotohanan na binanggit ng Bibliya. Ang isang makapal na belo sa Leah at magarbong damit na pangkasal ay makakatulong din sa panlilinlang at maaaring ipaliwanag kung paano hindi napansin ni Jacob na pinakasalan niya si Lea sa halip na si Raquel. Posible rin na sina Lea at Rachel ay magkamukha at sa pangkalahatan ay magkapareho ang laki, at ito, kasabay ng pagiging madilim at si Lea ay nakatalukbong, ay tumulong sa panlilinlang.

Ang iba pang mga posibilidad ay hindi tahasang matatagpuan sa teksto ngunit nararapat ding isaalang-alang. Ang isang posibilidad ay maaaring umiinom si Jacob, at nakaapekto iyon sa kanyang pang-unawa. Nakaugalian na sa mga piging, lalo na sa mga piging ng kasal, na isama ang alak. Hindi natin tiyak kung ang piging na ito ay may nakalalasing na inumin, at hindi rin natin alam kung lasing si Jacob. Gayunpaman, posible, at ang pagiging lasing ni Jacob ay makakaapekto sa kanyang pang-unawa.Ang isa pang posibilidad ay hindi nag-usap ni Jacob at Leah sa gabi nilang magkasama. Ilang taon bago nito, nang dayain ni Jacob ang kanyang ama, nakilala ni Isaac ang tinig ni Jacob (Genesis 27:22). Sa gabi ng kasal ni Jacob, sa pag-aakalang nakausap ni Jacob si Lea noon, makikilala niya ang boses nito. Kaya naman, posibleng tumahimik si Leah o walang napalitan ng salita noong gabing iyon.Posible rin na hindi nakilala ni Jacob si Raquel o si Lea sa loob ng pitong taon na iyon. Sa kulturang iyon ang mga mag-asawa ay hindi nagde-date; isinaayos ang mga pag-aasawa, at isinaayos ni Jacob na maging asawa niya si Raquel. Ang pagkilala sa kanya ay darating pagkatapos ng kasal. Sinasabi ng Bibliya na si Raquel ay may magandang anyo at maganda (Genesis 29:17), ngunit walang ibang binanggit kung bakit minahal siya ni Jacob. Kaya, ang pagkahilig ni Jacob kay Rachel ay maaaring hindi nagresulta sa aktuwal na pakikipag-usap sa kanya—o sa kanyang kapatid na babae—bago ang kasal.Posible rin na hindi lang si Jacob ang naloko ni Laban. Maaaring naloko rin sina Lea at Rachel. Marahil ay hindi sinabi ni Laban sa kanyang mga anak na babae ang tungkol sa pakikipag-ayos nila ni Jacob (Genesis 29:18), at ipinalagay ni Lea na, ayon sa kaugalian, siya (bilang ang nakatatandang anak na babae) ay ikakasal kay Jacob nang gabing iyon (tingnan sa talata 26). Isipin ang pagkabigla at kalungkutan ni Lea nang magising si Jacob na nagalit tungkol sa pag-aasawa niya at pagkatapos ay isiniwalat sa kanya na pitong taon na siyang nagtatrabaho para sa kanyang kapatid na babae (Genesis 29:25)!

Si Jacob ay nanatiling kasal kay Lea, ngunit makalipas ang isang linggo ay kinuha rin niya si Raquel bilang kanyang asawa—nagtrabaho ng karagdagang pitong taon para sa kanya (Genesis 29:27–28). Sa huli, hindi natin matiyak kung bakit hindi napansin ni Jacob na pinakasalan niya si Lea. Binabanggit lamang ng Kasulatan ang kadiliman. Alam natin na si Jacob ay hindi nagkaroon ng pisikal na relasyon kay Lea o Rachel bago ang gabing iyon. At alam natin na, kung paanong nilinlang ni Jacob ang kanyang ama, si Isaac, ay niloko ni Laban si Jacob.Top