Paano maipagkakasundo ang Pagkakatawang-tao sa hindi nababago ng Diyos?

Paano maipagkakasundo ang Pagkakatawang-tao sa hindi nababago ng Diyos? Kung ang Diyos ay hindi maaaring magbago, kung gayon paano Siya magiging tao?

Pagdating sa pag-unawa sa Pagkakatawang-tao, kailangan muna nating ipagkasundo ito sa hindi pagbabago ng Diyos. Sa kahulugan, ang Diyos ay hindi nagbabago sa Kanyang kalikasan, katangian, at kalooban. Kaya't paano maipagkakasundo ang Pagkakatawang-tao sa kawalan ng pagbabagong ito? Mayroong ilang mga pangunahing paraan kung saan mauunawaan natin kung paano hindi nilalabag ng Pagkakatawang-tao ang kawalang pagbabago ng Diyos. Una, mahalagang maunawaan na ang Pagkakatawang-tao ay hindi pagbabago sa kung sino ang Diyos; sa halip, ito ay isang boluntaryong pagpapakumbaba sa Kanyang bahagi. Pangalawa, habang ang Katawang-tao ay nangangailangan ng Diyos na kunin ang kalikasan ng tao, hindi nito binago ang Kanyang banal na kalikasan sa anumang paraan. Sa wakas, habang ang pagkakatawang-tao ay nagresulta sa pagbabago sa kalagayan ni Kristo mula sa pagiging banal lamang tungo sa pagiging parehong banal at tao, hindi ito pagbabago sa Kanyang mahalagang kalikasan bilang Diyos. Sa konklusyon, ang Pagkakatawang-tao ay hindi lumalabag sa hindi nababago ng Diyos dahil hindi ito pagbabago sa kung sino ang Diyos; sa halip, ito ay isang boluntaryong pagpapakumbaba sa Kanyang bahagi na nagbunga ng walang pagbabago sa Kanyang mahalagang banal na kalikasan.

Sagot

Ang mga dakilang teolohikong isipan ay kailangang makipagbuno sa mismong tanong na ito, kadalasan sa kurso ng pagtugon sa mga huwad na guro. Habang binabalangkas ng mga unang teologo ang kanilang mga sagot, itinaguyod nila ang mga pagpapatibay ng Kasulatan.Sa isang banda, itinaguyod nila ang ganap na pagka-Diyos ni Jesu-Kristo, at tama nga. May mga talata sa bibliya na tahasang nagsasaad ng Kanyang pagka-Diyos, tulad ng Juan 1:1, at iba pang mga talata na nagpapahiwatig ng Kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita sa Kanya na gumaganap ng mga aksyon na tanging Diyos lamang ang makakagawa: paghatol sa sangkatauhan, pagpapatawad sa kasalanan, pagpapagaling sa mga tao, at paglikha ng kosmos.Kasabay nito, itinaguyod ng mga unang teologo ang buong sangkatauhan ni Jesu-Kristo. Ang Kasulatan ay nagbibigay ng patunay na si Hesus ay isang tao, kayang magdusa, mamatay, at makaranas ng mga kahinaan, kapwa pisikal at emosyonal.

Nang ang Salita ay naging laman (Juan 1:14), Siya ay hindi naging dalawang tao (isang banal at isang tao), ngunit Siya ay naging isang Persona na may dalawang natatanging katangian, isang ganap na banal na kalikasan at isang ganap na kalikasan ng tao. Ang Salita ay hindi nagbago nang Siya ay pumasok a unyon na may walang kasalanang kalikasan ng tao sa isang pisikal na katawan (Hebreo 10:5).Dito nakasalalay ang tiyak na sagot sa tanong: tungkol sa pagiging banal ni Jesus, Siya ay hindi nagbabago. Kung tungkol sa Kanyang pagkatao, Siya ay nababago. Bilang Diyos, si Jesus ay hindi nagbabago, walang hanggan, walang katapusan sa lahat ng paraan. Ngunit tungkol sa Kanyang pagkatao, Siya ay nababago, napapailalim sa kahinaan, kayang magdusa, kayang mamatay. Siya ay magkasabay na banal at tao, walang katapusan na malakas at dumaranas ng kahinaan, walang kamatayan at mortal. Siya ang Diyos-tao.

Hindi binago ng Anak ng Diyos ang Kanyang kalikasan sa Pagkakatawang-tao. Ang banal na kalikasan ay hindi sumama sa kalikasan ng tao—na mangangailangan ng pagbabago. Bagkus, ang banal na kalikasan ay namamalagi sa kalikasan ng tao sa Persona ni Kristo. Ang pagkakatawang-tao ay nangangahulugan na si Jesus ay maaaring mag-angkin sa Kanyang banal na kalikasan at sa Kanyang pagkatao.

Sa Juan 17:5, nanalangin si Hesus sa Ama, Luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang taglay ko sa iyo bago pa nagsimula ang mundo. Ang parehong kalikasan ni Jesus ay makikita sa kahilingang ito. Tinutukoy Niya ang Kanyang pre-existence kasama ang Diyos kung saan ibinahagi Niya ang kaluwalhatian ng Ama (pagsusuri sa Kanyang banal na kalikasan), at hinihiling Niya na luwalhatiin (pagsusuri ng Kanyang kalikasan bilang tao).

Ang Diyos ay dapat na hindi nababago, dahil hindi Siya maaaring bumaba sa isang mas masamang kalagayan at hindi Siya maaaring umunlad sa isang mas mabuting kalagayan. Siya ay laging perpekto at, bilang Diyos, ay hindi maaaring maging iba. Ang pagiging perpekto ay isang ganap, at imposible para sa Kanya na maging mas perpekto. Sa kabaligtaran, ang isang tao ay walang walang katapusang mga kapasidad. Ang isang tao ay may hangganan at nababago at laging may puwang para sa pagpapabuti, na nagpapaliwanag sa katotohanan na si Jesus ay lumago sa karunungan at tangkad, at sinang-ayunan ng Diyos at ng mga tao (Lucas 2:52).

Sa huli, ang mga dakilang kaisipang teolohiko noong ikaapat at ikalimang siglo na nakipagbuno sa problemang ito ay tumugon sa pagsasabing, sa napakaraming salita, Hindi natin ito lubos na maipaliwanag, ngunit batay sa Kasulatan, alam natin na si Jesu-Kristo ay kapwa tao at banal. Tayo ay tiyak na pagtibayin kung ano ang pinatutunayan ng Kasulatan kahit na dapat nating aminin na ang mga aspeto ng Pagkakatawang-tao ay isang kahanga-hangang misteryo. Mahiwaga man o hindi, ipinahahayag natin kung ano ang ipinahayag sa atin ng Diyos tungkol dito.

May isang kahanga-hangang koneksyon sa ating kaligtasan na dumadaloy mula sa misteryong ito ng Pagkakatawang-tao. Si Kristo, ang Diyos na Anak na nagkatawang-tao, ay ang perpektong embahador sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan (1 Timoteo 2:5). Bilang Diyos, ganap Niyang kinakatawan ang Diyos sa atin; bilang isang tao, Siya ay ganap na makapaglingkod bilang ating tagapagtanggol sa harap ng Diyos Ama, na gumagawa ng kapayapaan para sa atin. Minamahal kong mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, mayroon tayong nagsasalita sa Ama sa ating pagtatanggol—si Jesu-Kristo, ang Matuwid (1 Juan 2:1).Top