Paano ako matututong magtiwala sa katapatan ng Diyos?

Paano ako matututong magtiwala sa katapatan ng Diyos? SagotMaraming lugar sa Kasulatan ang nagpupuri sa katapatan ng Diyos. Ang Mga Panaghoy 3:22–23 ay nagsasabi, Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon ay hindi tayo nalilipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nagkukulang. Sila ay bago tuwing umaga; dakila ang iyong katapatan. Kaya, ano ang katapatan?Ang salitang Hebreo na isinalin na katapatan ay nangangahulugan ng katatagan, katatagan, katapatan. Ang kabaligtaran ng pagiging tapat ay ang pagiging palaging nagbabago o mahilig maghugas. Sinasabi sa Awit 119:89–90, Ang iyong salita, Panginoon, ay walang hanggan; ito ay nakatayong matatag sa langit. Ang iyong katapatan ay nagpapatuloy sa lahat ng henerasyon. Dito, ang katapatan ay katumbas ng Salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita ng walang katapusang katotohanan. Kung may sinabi ang Diyos isang libong taon na ang nakalilipas, ito ay nakatayo pa rin. Siya ay tapat sa Kanyang Salita, dahil ang Kanyang Salita ay isang pagpapahayag ng Kanyang katangian. Ang mga pangako na Kanyang ginawa ay totoo pa rin dahil hindi Siya nagbabago (Malakias 3:6). Nakikita natin ito na inilarawan mula sa pananaw ng tao sa isang mag-asawang ikinasal sa loob ng maraming taon. Kapag ang asawa ay nakahiga sa kanyang kamatayan, ang kanyang asawa ay nakaupo sa malapit na hawak ang kanyang kamay. Hindi niya ito iiwan, kahit na hindi na siya nito nakikilala. Tapat siya sa mga pangako nito sa kanya. Sa parehong paraan, ang Diyos ay nananatiling tapat sa Kanyang mga pangako, kahit na madalas tayong hindi tapat sa Kanya (2 Timoteo 2:13).

Natututo tayong magtiwala sa katangian ng isang tao sa pamamagitan ng pagkilala sa taong iyon. Hindi namin ipagkakatiwala ang aming bank account sa isang estranghero na nakilala namin sa linya sa post office-wala kaming karanasan sa kanya. Hindi natin alam ang kanyang pagkatao. Bago natin makilala ang Diyos, natatakot tayong magtiwala sa Kanya. Hindi pa natin alam kung sino Siya o kung ano ang maaaring gawin Niya. Natututo tayong magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanyang katangian. May tatlong paraan para makilala natin Siya: pag-aaral ng Kanyang Salita, pagrepaso sa Kanyang gawain sa ating sariling buhay, at pag-aaral na sundin ang Kanyang tinig.Kapag pinag-aaralan natin ang Salita ng Diyos, lumilitaw ang isang huwaran. Nalaman natin na ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling (Bilang 23:19; 1 Samuel 15:29). Nalaman natin sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan na ang Diyos ay hindi kailanman nabigo sa nakaraan (Isaias 51:6). Siya ay palaging tapat sa Kanyang Salita habang Siya ay gumagawa sa buhay ng mga sinaunang Israelita. Nang sinabi Niyang may gagawin Siya, ginawa Niya ito (Mga Bilang 11:23; Mateo 24:35). Nagsisimula tayong bumuo ng tiwala sa Kanyang subok na katangian. Maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay magiging tapat sa Kanyang sarili. Hinding-hindi siya titigil sa pagkilos tulad ng Diyos. Siya ay hindi kailanman titigil sa pagiging soberano, pagiging banal, o pagiging mabuti (1 Timoteo 6:15; 1 Pedro 1:16).Nalaman natin sa sarili nating kasaysayan na hindi Niya tayo binigo, alinman. Ang isang utos na madalas ibigay ng Diyos sa mga Israelita ay: Tandaan (Deuteronomio 8:2; Isaias 46:9). Kapag naalala nila ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila, mas madali nilang mapagkakatiwalaan Siya para sa hinaharap. Kailangan nating sadyang alalahanin ang lahat ng mga paraan na ibinigay ng Diyos para sa atin at iniligtas tayo noong nakaraan. Ang pag-iingat ng prayer journal ay makakatulong dito. Kapag naaalala natin ang mga paraan kung paano sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin, sinasangkapan tayo nito na magpatuloy sa pagtatanong at pag-asa ng mga sagot. Kapag lumalapit tayo sa Kanya sa panalangin, alam natin na lagi Niya tayong dinirinig (1 Juan 5:14; Awit 34:15). Ibinibigay niya ang kailangan natin (Filipos 4:19). At palagi Niyang gagawing magkakasama ang lahat para sa ating ikabubuti kapag pinagkakatiwalaan natin ito sa Kanya (Roma 8:28). Natututo tayong magtiwala sa katapatan ng Diyos sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-alala sa Kanyang nakaraang katapatan.At matututuhan din nating magtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral na makilala ang Kanyang tinig mula sa iba na nakikipagkumpitensya para sa atensyon. Sinabi ni Jesus, Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig; Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin (Juan 10:27). Tayong kabilang kay Hesus ay kailangang linangin ang kakayahang marinig Siya. Siya ay nagsasalita pangunahin sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ngunit maaari rin Siyang magsalita sa pamamagitan ng ibang mga tao, sa pamamagitan ng mga pangyayari, at sa pamamagitan ng panloob na pagpapatibay ng Banal na Espiritu (Roma 8:16). Sa ating maingat na pagbabasa at pagninilay-nilay sa Kasulatan, ang Banal na Espiritu ay kadalasang nagbibigay-buhay sa ating mga puso sa isang talata o talata at tinutulungan tayong angkinin ito at ilapat ito sa ating kasalukuyang sitwasyon. Ang ipinapakita sa atin ng Espiritu sa Kanyang Salita ay dapat tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya bilang Kanyang mensahe sa atin. Bumubuo tayo ng tiwala sa pamamagitan ng pag-angkin sa Kanyang mga pangako at pagsasabuhay nito.

Higit sa lahat, mahal ng Diyos na ipakita natin ang pananampalataya (Hebreo 11:6). Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa katangian ng Diyos bago natin makita kung paano Niya gagawin ang mga bagay-bagay. Ibinigay Niya sa atin ang Kanyang Salita, at nananatili pa rin ang Kanyang mga pangako. Habang nakikita natin ang mga paraan na tinutupad Niya ang Kanyang mga pangako, lumalago ang ating pagtitiwala sa Kanyang katapatan. Kung paanong ang ating tiwala sa ibang tao ay lumalago sa araw-araw na pakikipag-ugnayan, ang ating pagtitiwala sa Diyos ay lumalaki sa parehong paraan. Nagtitiwala tayo sa Kanya kapag nakilala natin Siya, at ang pagkilala sa Kanya ay ang pagtitiwala sa Kanya. Kapag kilala natin Siya, maaari tayong magpahinga sa Kanyang kabutihan, kahit na hindi natin nauunawaan ang mga pangyayari na tila sumasalungat dito. Maaari tayong magtiwala na ang plano ng Diyos para sa atin ay mananaig (Kawikaan 19:21). Tulad ng pagtitiwala ng isang bata sa isang mapagmahal na ama, maaari tayong magtiwala sa ating makalangit na Ama na palaging gagawin ang tama.Top