Paano ko malalaman kung ano ang plano ng Diyos?

Paano ko malalaman kung ano ang plano ng Diyos? SagotKaramihan sa mga Kristiyano ay tunay na nagnanais na maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Ngunit maraming tanong: paano ko matutuklasan ang plano ng Diyos? Paano ako makakasigurado? Sa kabutihang palad, ang Bibliya ay nagbibigay ng maraming mahahalagang simulain tungkol sa kalooban ng Diyos. Hindi sinusubukan ng Diyos na itago ang Kanyang kalooban para sa ating buhay; Nais Niyang malaman ng Kanyang mga anak ang Kanyang kalooban at sundin ito.Una, ang Bibliya ay puno ng malinaw na mga pahayag tungkol sa plano ng Diyos na naaangkop sa lahat ng mananampalataya. Halimbawa, ang 1 Tesalonica 5:16-18 ay nagtuturo, Maging magalak palagi; patuloy na manalangin; magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Cristo Jesus. Ang tatlong aktibidad na ito—ang pagiging masaya, pagdarasal, at pagbibigay ng pasasalamat—ay kalooban ng Diyos para sa lahat ng mananampalataya, anuman ang iba pang mga pangyayari.

Maiintindihan natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ang Salita ng Diyos ay perpekto, at matutuklasan natin ang plano ng Diyos para sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pag-aaral nito. Sinasabi ng Ikalawang Timoteo 3:16-17, Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging lubusan sa lahat ng mabuting gawa.Pangalawa, mas mauunawaan natin ang plano ng Diyos para sa ating buhay sa pamamagitan ng malapit na pagsunod sa Kanya. Ang Roma 12:1-2 ay nangangako, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, dahil sa awa ng Diyos, na ihandog ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos - ito ang inyong espirituwal na pagsamba. Huwag na kayong umayon sa pattern ng mundong ito, ngunit magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Pagkatapos ay masusubok at maaaprubahan mo kung ano ang kalooban ng Diyos – ang kanyang mabuti, kalugud-lugod at perpektong kalooban. Kapag inialay natin ang ating buhay sa Diyos at tumalikod sa mga prinsipyo ng mundong ito, inihahanda natin ang ating mga puso na makinig sa Diyos (tingnan din ang 1 Pedro 4:2).Pinatutunayan ng Unang Tesalonica 4:3-7 ang pangangailangan ng pagiging isang buhay na hain at nagbibigay ng higit na detalye tungkol sa plano ng Diyos: Kalooban ng Diyos na kayo ay magpakabanal: na dapat ninyong iwasan ang pakikiapid; na ang bawa't isa sa inyo ay matutong kontrolin ang kaniyang sariling katawan sa paraang banal at marangal, hindi sa marubdob na pagnanasa gaya ng mga pagano, na hindi nakakakilala sa Dios; at sa bagay na ito ay walang sinuman ang dapat magkamali sa kanyang kapatid o magsamantala sa kanya. Paparusahan ng Panginoon ang mga tao para sa lahat ng gayong kasalanan, gaya ng sinabi namin sa inyo at binalaan na namin kayo. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging marumi, kundi upang mamuhay ng banal.Pangatlo, matutuklasan natin ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sinasabi sa Colosas 4:12 na ang isang mananampalataya na nagngangalang Epafras ay laging nakikipagbuno sa pananalangin para sa iyo, upang ikaw ay manatiling matatag sa lahat ng kalooban ng Diyos, may sapat na gulang at ganap na panatag. Kailangang malaman at gawin ng mga mananampalataya sa Colosas ang kalooban ng Diyos, kaya nanalangin si Epafras para sa kanila. Mapapalago natin ang ating pang-unawa sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Maaari din tayong manalangin sa Diyos na ihayag ang Kanyang plano sa iba.

Ikaapat, kung minsan ay inihahayag o pinatutunayan ng Diyos ang Kanyang mga plano para sa atin sa pamamagitan ng iba pang paraan, kabilang ang mga personal na kalagayan, relasyon, o kahit panaginip. Gayunpaman, ang mga lugar na ito ay kadalasang mas subjective, at dapat nating maingat na suriin ang gayong mga palatandaan sa pamamagitan ng malinaw na sinabi ng Diyos sa Banal na Kasulatan.

Makatitiyak tayo sa pangako ng Diyos: Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo (Santiago 4:8). Kapag nananalangin tayo, nag-aaral ng Banal na Kasulatan, at naghahangad na mamuhay nang banal sa harapan ng Panginoon, ihahayag Niya ang Kanyang plano para sa atin sa Kanyang perpektong panahon at sa paraang mauunawaan natin.Top