Paano ko malalaman ang puso ng Diyos?

Paano ko malalaman ang puso ng Diyos? Sagot



Ang puso ay tumutukoy sa gitnang bahagi ng isang tao. Ang puso ay likas ng isang tao, at ang pagkilala sa puso ng isang tao ay ang pag-alam sa kaloob-loobang katangian, damdamin, o hilig ng taong iyon (tingnan sa Mga Kawikaan 4:23 at 16:1). Ang puso ng Diyos ang buod ng kung sino Siya, kung ano ang Kanyang ninanais, Kanyang kalooban, at Kanyang mga layunin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bibliya, pagkilala kay Jesus, at paggugol ng oras sa panalangin, malalaman ng isang tao ang puso ng Diyos.



Inihahayag ng Salita ng Diyos ang puso ng Diyos. Upang malaman ang puso ng Diyos, dapat basahin ng isang tao ang Kanyang Salita, sapagkat iyon ang paghahayag ng Diyos sa Kanyang sarili at ang Kanyang mensahe sa lahat. Nagbabasa ang mga tao ng mga autobiographies tungkol sa mga celebrity para magkaroon ng ideya kung sino talaga sila. Ang mga mananalaysay ay nagbabasa ng mga journal at liham mula sa mga tao sa kasaysayan upang maunawaan kung ano ang kanilang buhay at kung ano ang nakaimpluwensya at nag-udyok sa kanila. Sa mas malalim na paraan, ibinigay sa atin ng Panginoon ang Kanyang Salita upang makilala natin Siya. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bibliya, malalaman ng isang tao ang puso ng Diyos dahil ang Banal na Kasulatan ay ibinuhos Niya sa pamamagitan ng Diyos (2 Timoteo 3:16). Mula sa Genesis hanggang Pahayag, ang buong Bibliya ay nagsasalita tungkol sa Diyos at inihahayag kung sino Siya at kung ano Siya. Ang pagbabasa ng Bibliya para lamang makakuha ng mga katotohanan tungkol sa Diyos ay hindi maglalapit sa isang tao sa puso ng Diyos (tingnan ang Juan 5:39). Sa halip, ang pagbabasa ng Banal na Kasulatan ay dapat maging sanhi ng pagsamba at pagmamahal sa Kanya.





Ang pag-aaral kay Jesus ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Ang sinumang nakakita kay Jesus ay nakakita sa Ama (Juan 14:9). Walang sinuman ang tunay na makakakilala sa puso ng Diyos nang hindi nalalaman at nagtitiwala kay Hesus para sa kaligtasan. Inihayag ni Jesu-Kristo ang Ama, sapagkat Siya ang larawan ng di-nakikitang Diyos (Colosas 1:15, ESV). Dahil si Jesus at ang Ama ay iisa, nakikita ni Kristo ang puso ng Diyos, ang esensya ng kung sino Siya (Juan 10:30). Ang pagkamatay ni Hesus para sa mga kasalanan ng sanlibutan at pagkabuhay na mag-uli upang bigyan ng buhay ang mga naniniwala sa Kanya ay malinaw na nagpapakita ng pag-ibig, paghatol, at awa ng Diyos (Juan 3:16). Kay Kristo nakikita natin ang Diyos bilang Tagapagligtas ng sangkatauhan na nagnanais na ang lahat ay makilala Siya at maranasan ang kaligtasan na Kanyang iniaalok (2 Pedro 3:19).



Ang panalangin ay nagpapakita ng puso ng Diyos. Ang paggugol ng oras sa Panginoon sa pananalangin ay nakakatulong sa pagkilala sa Kanyang puso. Kung paanong ang isang bata ay kailangang gumugol ng oras sa kanyang ama para makilala siya ng personal, gayundin dapat tayong maglaan ng oras sa Diyos sa panalangin upang makilala Siya ng mas malalim. Ang unang bahagi ng Santiago 4:8 ay nagsasabing, Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ang paggugol ng oras na nag-iisa kasama ang Diyos sa panalangin ay maghihikayat ng mas malalim na relasyon at lumikha ng isang mas malaking lapit sa pagitan natin at ng Diyos, kung saan ang ating mga hangarin ay magiging mas nakahanay sa Kanya.



Ang paghahanap na malaman ang puso ng Diyos ay isang seryosong pagsisikap, dahil ang pagkilala sa Kanya ay magbabago sa buong buhay ng isang tao. Habang higit na natututo at nalalaman ng isang tao ang tungkol sa Panginoon, lalo siyang nananabik sa Kanya at ipinahahayag kasama ng salmista, Kung paanong ang usa ay nananabik sa mga batis ng tubig, gayon din ako nananabik sa iyo, O Diyos (Awit 42:1, NLT). ).





Top