Paano mabubuhay/makabangon ang isang simbahan kapag umalis ang isang pastor?

Paano mabubuhay/makabangon ang isang simbahan kapag umalis ang isang pastor? SagotWalang alinlangan na ang pagkawala ng isang pastor ay maaaring maging isang panahon ng kaguluhan para sa isang simbahan, lalo na kung ang pastor ay umalis sa ilalim ng mahirap na mga kalagayan. Kung ang isang pastor ay magretiro lamang pagkatapos ng mahabang at tapat na paglilingkod, o kung siya ay lumipat sa ibang lugar bilang tugon sa pangunguna ng Diyos, ito ay maaaring isang panahon ng matamis na kalungkutan. Maaaring parangalan siya ng kanyang kongregasyon sa pamamagitan ng mga regalo at pagdiriwang ng paalam, pasalamatan siya ng mga personal na pagpupugay at pag-alala, at magalak kasama niya sa paglipat niya sa ibang larangan ng buhay at ministeryo. Siya at ang kanyang pamilya ay maaaring patuloy na maging nasa puso ng kanyang dating kawan at mapanindigan din sa panalangin.Ngunit paano naman kapag ang isang pastor ay umalis sa di-kanais-nais na mga kalagayan, gaya ng kabiguan sa moral sa kanyang bahagi, kawalang-kasiyahan sa kanyang pagganap (totoo man o inaakala), o isang pagkakahati ng simbahan? Paano kinukumpuni ng mga naiwan ang anumang pinsalang maaaring mangyari, pinagsasama-sama ang simbahan para sa kasalukuyan, at sumusulong sa tila hindi tiyak na hinaharap?

Ang una at pinakamahalagang salik sa pagsagot sa mga tanong na ito ay nagsisimula sa pag-unawa kung kanino mismo kabilang ang simbahan. Ang simbahan ay hindi pag-aari ng pastor o ng pamunuan o ng kongregasyon. Ang simbahan ay kay Kristo, ang Ulo ng Kanyang simbahan. Ang salita simbahan literal na nangangahulugang ang pagpupulong ng mga tinawag. Ang mga tinawag na ito ay nagtitipon upang sambahin ang kanilang Ulo. Nakatuon sila sa pagsunod sa Kanyang pamumuno sa lahat ng kanilang ginagawa, sa pagsunod sa Kanya, at sa paglalahad ng tumpak na larawan tungkol sa Kanya sa isang mundong nagmamasid. Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Namatay Siya para sa Kanyang katawan, at nabubuhay ang Kanyang katawan para sa Kanya. Hangga't at maliban kung ang pamunuan ay nakatuon sa modelong ito ng Bibliya at ang kongregasyon ay nauunawaan ang katotohanang ito, walang pastor ang maaaring maging tunay na matagumpay. Kaya't ang unang hakbang sa pagligtas sa pagkawala ng isang pastor sa ilalim ng mahihirap na kalagayan ay ang muling pagsasama-sama ng pamumuno upang tukuyin ang simbahan. Karagdagan pa, kailangang magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga pamunuan sa kanilang pag-unawa at pangako sa simbahan, kapwa ang lokal na simbahan at ang Simbahang pangkalahatan. Karamihan sa mga hindi pagkakaunawaan ng simbahan ay nagmumula sa isang kakulangan ng pagkakapareho sa mga paniniwala at mga pangako ng mga pinuno nito, at, sa katunayan, maraming mga pastor ang umaalis sa kadahilanang ito. Kaya, bago magsimulang maghanap ng ibang pastor, ang pamunuan ng simbahan ay dapat magkasundo sa Pamumuno ni Kristo.Pangalawa, ang pamunuan ay dapat na maunawaan at maging nakatuon sa soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay, ngunit lalo na sa oras ng pag-alis ng pastor. Walang nangyaring sorpresa sa Diyos; maaaring pinaalis Niya ang pastor o pinahintulutan Niya itong maisakatuparan ang Kanyang banal na kalooban at mga layunin. Sa alinmang paraan, tiniyak Niya sa atin na ang lahat ng bagay ay gumagana nang magkakasama para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin (Roma 8:28), at ang simbahan ay maaaliw sa kaalaman na sila ay pinamumunuan ng soberano. Ang Diyos na kasangkot sa bawat detalye ng buhay at ministeryo ng simbahan, gayundin ng pastor. Ang malinaw at matibay na pagtitiwala sa pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos sa iglesya ay aakayin ang mga tao na magsabing kasama ni Pablo, Ngunit salamat sa Diyos, na lagi tayong pinangungunahan kay Kristo sa prusisyon ng tagumpay, at sa pamamagitan natin ay ikinakalat ang halimuyak ng pagkakilala sa kanya sa lahat ng dako ( 2 Corinto 2:14).Ikatlo, ang pag-alis ng isang pastor ay isang magandang panahon para muling suriin at/o muling tukuyin ang misyon at gawain ng simbahan. May mga malinaw na utos mula sa Banal na Kasulatan—pagtuturo at pangangaral ng Salita, pagsamba at pagluwalhati sa Diyos, at pagtupad sa utos na ipalaganap ang ebanghelyo—ngunit paano nga ba ang mga bagay na ito ay inuuna sa simbahan, at anong uri ng pastor ang kailangan para tumulong sa pagkamit ng simbahan. mga layunin? Kung ang simbahan ay may diin sa missionary outreach, halimbawa, ang isang pastor na may parehong pananaw ay dapat hanapin. Kung ang simbahan ay nakadarama ng espesyal na tawag upang maglingkod sa mga bata, sa mga mahihirap, sa mga matatanda, o sa mga lokal na populasyon ng imigrante, ang potensyal na pastor ay dapat magkaroon ng puso para sa mga ministeryong iyon. Ang mga paghihiwalay ng simbahan ay naganap kung saan ang pastor at ang pamunuan ay may magkaibang mga pananaw sa kanilang tungkulin, at iyon ay maiiwasan sa harap ng isang malinaw at pinag-isipang mabuti na pananaw sa papel ng simbahan sa komunidad at sa mundo.Sa wakas, bago gumawa ng anumang pagtatangka na palitan ang isang pastor, dapat na suriin ng pamunuan ang layunin kung bakit siya umalis. Kung umiiral pa rin ang mga problemang naging sanhi ng kanyang hindi napapanahong pag-alis, ang pag-iwas sa isang masakit na pag-uulit ay halos imposible. Halimbawa, kung may problema sa kasalanan sa kongregasyon na hindi kailanman nalutas nang epektibo, dapat itong lutasin bago tumawag ng ibang lalaki sa simbahan. Nakitungo si apostol Pablo sa isang napakalaking makasalanan at matitigas na leeg na grupo ng mga tao sa iglesya sa Corinto, na patuloy na nahati at nababalot ng tunggalian. Sila ay makasarili, magulo, at makamundo. Nadungisan ng kasalanan ang Hapag ng Panginoon. Nag-away sila sa isa't isa, nagdemanda sa isa't isa, nakipagtalik sa isa't isa, at ipinagmamalaki. Upang hilingin sa isang bagong pastor na pumasok nang walang kasalanan sa isang simbahan na ang mga miyembro ay nagpapakita ng gayong pag-uugali ay napaka hindi patas at nag-aanyaya lamang ng isa pang masakit na pag-alis ng pastoral. Nasa pamunuan ng simbahan kung paano itatag ang disiplina sa Mateo 18, mas mabuti bago dumating ang bagong pastor o sa lalong madaling panahon pagkatapos nito, basta't lubos niyang nalalaman ang sitwasyon.Top