Paano makapagbibigay ng kaaliwan ang Bibliya sa panahon ng mahirap na panahon?

Paano makapagbibigay ng kaaliwan ang Bibliya sa panahon ng mahirap na panahon? SagotAng Bibliya ay ang Salita ng Diyos na isinulat sa Kanyang mga tao at, dahil dito, naglalaman ito ng lahat ng kailangan natin upang maging ganap (2 Timoteo 3:15-17). Bahagi ng lahat ng kailangan natin ay ginhawa. Maraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa kaaliwan at maraming talata na nagbibigay-aliw sa atin sa mahihirap na panahon. Oo, inaaliw tayo ng Bibliya!Ang buhay ay puno ng maraming kahirapan. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga pag-urong sa isang paraan o iba pa. Minsan sila ay biglaan; minsan sila ay unti-unti. Marahil ay naranasan natin ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay o iniwan ng isang mahal sa buhay. Marahil ay mahirap ang ating kalusugan o hindi sigurado ang ating pananalapi. Anuman ang mga paghihirap, ang mga ito ay nakakaapekto sa ating lahat sa isang punto ng ating buhay, at sinasabi ng Bibliya na ito ay hindi maiiwasan (Job 5:7; Genesis 3:17; Kawikaan 22:8). Ang Bibliya ay ang Salita ng Diyos (Isaias 55:11), na isinulat ng mga lingkod ng Diyos sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu (2 Pedro 1:21) at ibinigay bilang parehong gabay at katulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Paano tayo inaaliw ng Bibliya? Marahil ang pinakamahalagang aspeto ng Salita ng Diyos ay ang mga pangakong nakapaloob sa loob, mga pangakong ginagawa ng Panginoon sa mga handang magtiwala sa Kanya. Ang mga pangakong ito ang nagdudulot ng kaaliwan, mga pangakong nagbibigay ng pinakamahinang kislap ng pananampalatayang nagliligtas upang magbigay ng gantimpala ng kaaliwan, kapayapaan, at kagalakan sa Banal na Espiritu. Maraming mga pangako sa Bibliya na kailangang isama sa pananampalataya upang maisakatuparan, sapagkat kung walang pananampalataya ay imposibleng mapalugdan ang Diyos, ang nagbibigay ng kaaliwan sa panahon ng kabagabagan (Hebreo 11:6; 2 Corinto 1:5; Awit 46). :1).Maliwanag, ang mga pangako ng Diyos ay hindi maaaring iangkop sa parehong paraan ng mga hindi naniniwala, kung saan ang Diyos ay patuloy na galit (Awit 7:11). Gayunpaman, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng gawain ng pagbabagong-buhay na nangyayari sa pagbabagong-buhay, na ang mga pangakong ito ay natutupad at naging pinakagatong na nag-uudyok sa Kanyang mga tao sa higit na pananampalataya at higit na pagsunod. Ang mga bagay na ito ay magkakasabay; nagtitiwala tayo sa mga pangako ng Diyos, at nangako Siya na gagantimpalaan tayo nang naaayon sa kagalakan, kapayapaan, at kaaliwan, mga bagay na hindi mahahawakan na hindi kailanman maibibigay ng mundo. Ang isa sa pinakamagagandang paraan ng pag-aliw ng Bibliya ay ang Isaias 26:3. Yakapin ito nang may pananampalataya, humihingi ng tulong sa Panginoon, at walang kabiguan.

Top