Paano tayo magpapasakop sa Diyos?

Paano tayo magpapasakop sa Diyos? SagotSa lahat ng mga pangyayari sa Bagong Tipan kung saan ang salita ipasa nangyayari, ang salita ay isinalin mula sa salitang Griyego hupotasso . Ang hupo nangangahulugang 'sa ilalim' at ang Badger ibig sabihin ay 'mag-ayos.' Ang salitang ito at ang ugat nito ay isinalin din ng mga salita paksa at pagpapasakop . Ang buong kahulugan ng salita ay 'sumunod, ilagay sa ilalim, magpasakop, magpasakop sa sarili, magpasakop sa ilalim o masunurin o masunurin.' Ang salita ay ginamit bilang terminong militar na nangangahulugang 'upang ayusin ang mga dibisyon ng tropa sa paraan ng militar sa ilalim ng utos ng isang pinuno.' Ang salitang ito ay isang napakagandang kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng 'pagpasakop' sa Diyos. Nangangahulugan ito na ayusin ang sarili sa ilalim ng utos ng banal na pananaw sa halip na mamuhay ayon sa lumang paraan ng pamumuhay ng isa batay sa pananaw ng tao. Ito ay isang proseso ng pagsuko ng ating sariling kalooban sa kalooban ng ating Ama.Ang Kasulatan ay may maraming masasabi tungkol sa pagpapasakop sa 'mas mataas na kapangyarihan.' Ito ay tumutukoy sa mga alituntunin ng pagtatatag na itinakda ng Diyos sa ating mundo—ang pamahalaan at ang mga pinuno, sa anumang kapasidad, na inilagay ng Diyos sa awtoridad sa atin sa mundong ito. Ang mga sipi na nagtuturo ng alituntuning ito ay Roma 13:1-7; Hebreo 13:17; 1 Pedro 2:13-14; at Tito 3:1 . Ang alituntunin ay ang pagiging pagsunod sa awtoridad sa atin, anuman ang awtoridad na iyon, ay magdadala ng temporal na pagpapala sa totoong oras dito at ngayon at, para sa mananampalataya, gantimpala mamaya. Ang pinakamataas na awtoridad ay ang Diyos, at ipinagkatiwala Niya ang awtoridad sa iba; kaya, upang magpasakop sa Diyos, nagpapasakop tayo sa awtoridad na inilagay Niya sa atin. Mapapansin mo na walang mga caveat na nagpapakilala sa pagitan ng mabuti o masamang awtoridad o kahit na makatarungan o hindi makatarungang awtoridad. Kailangan lang nating magpakumbaba at sumunod bilang 'sa Panginoon.'

Sinasabi rin sa atin na isuko ang ating sarili sa Diyos (Santiago 4:7). Sa Efeso mababasa natin ang asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki gaya ng sa Panginoon at ang asawang lalaki ay 'mahalin' ang kanyang asawa (Efeso 5:22-25). Isinulat ni Apostol Pedro, Mga kabataang lalaki, sa parehong paraan ay maging masunurin sa mga nakatatanda. Kayong lahat, bihisan ninyo ang inyong sarili ng kapakumbabaan sa isa't isa, sapagkat, 'Sinasalungat ng Diyos ang mga palalo ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba' (1 Pedro 5:5). Ang tema dito ay ang pagpapakumbaba. Ang isang tao ay hindi maaaring magpasakop sa Diyos nang walang pagpapakumbaba. Ang pagsunod ay nangangailangan sa atin na magpakumbaba upang sumuko sa awtoridad ng iba, at sinabi sa atin na nilalabanan ng Diyos ang pagmamataas—ang kabaligtaran ng pagpapakumbaba—at ang pagmamataas na nagbubunsod sa pagmamataas na iyon.Samakatuwid, ang pagkakaroon ng mapagpakumbaba at masunurin na puso ay isang pagpili na ginagawa natin. Ibig sabihin, bilang mga born-again na mananampalataya, araw-araw tayong gumagawa ng pagpili na isuko ang ating sarili sa Diyos para sa gawaing ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin upang 'iayon tayo sa larawan ni Kristo.' Gagamitin ng Diyos ang mga sitwasyon ng ating buhay upang bigyan tayo ng pagkakataong magpasakop sa Kanya (Roma 8:28-29). Ang mananampalataya pagkatapos ay tinatanggap ang Kanyang biyaya at probisyon upang lumakad sa Espiritu at hindi ayon sa paraan ng lumang kalikasan. Naisasakatuparan ang gawaing iyan sa pamamagitan ng pagpili na ipilit ang ating sarili sa Salita ng Diyos at sa pag-aaral tungkol sa mga paglalaan na ginawa ng Diyos para sa atin kay Kristo Jesus. Mula sa sandaling tayo ay isinilang na muli, mayroon tayong lahat ng mga probisyon na kailangan natin, kay Kristo, upang maging isang may-gulang na mananampalataya, ngunit kailangan nating pumili upang malaman ang tungkol sa mga probisyong iyon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Salita at ilapat ang mga probisyong iyon sa ating araw-araw. lakad.Kailangan nating piliin na magpasakop sa Diyos para sa proseso ng pag-aaral upang umunlad sa espirituwal. Ito ay isang proseso na sinimulan sa kaligtasan at nagpapatuloy sa bawat pagpili na gagawin natin upang isuko ang ating sarili sa Diyos. Ang prosesong ito ay magpapatuloy hanggang sa muling pagparito ng Panginoon o tawagin Niya tayo sa bahay. Ang kahanga-hangang bagay tungkol dito ay, gaya ng angkop na sinabi ni Apostol Pablo, 'Datapuwa't tayong lahat, na walang talukbong na mukha na tumitingin gaya ng sa salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay pinapalitan ng gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, gaya ng sa pamamagitan ng espiritu ng Panginoon' (2 Corinto 3:18).Hindi tayo hinihiling ng Diyos na magpasakop dahil Siya ay isang malupit, ngunit dahil Siya ay isang mapagmahal na Ama at alam Niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Ang mga pagpapala at kapayapaan na natatamo natin sa mapagpakumbabang pagsuko at pagpapasakop sa Kanya araw-araw ay isang kaloob ng biyaya na walang maihahambing sa mundong ito.Top