Kategorya: Banal Na Espiritu

Ano ang kalapastanganan laban sa Banal na Espiritu?

Ano ang kalapastanganan laban sa Banal na Espiritu? Maaari bang maganap ngayon ang paglapastangan sa Banal na Espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa

Biblikal ba ang cessationism? Ano ang isang cessationist?

Biblikal ba ang cessationism? Ano ang isang cessationist / cessationalist? Ang mga mahimalang kaloob ba ng Espiritu ay tumigil sa pagkumpleto ng Canon ng Kasulatan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Charismatic movement?

Ano ang Charismatic movement? Ano ang pinagmulan ng kilusang Charismatic? Biblikal ba ang kilusang Charismatic?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang continuationism?

Ano ang continuationism? Ano ang continuationist? Ang mga mahimalang kaloob ba ng Espiritu ay tumigil o nagpatuloy?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagkakaiba ng talento at espirituwal na kaloob?

Ano ang pagkakaiba ng talento at espirituwal na kaloob? Paano ko malalaman kung ano ang aking likas na mga talento at espirituwal na mga kaloob?

Magbasa Nang Higit Pa

Diyos ba ang Espiritu Santo?

Diyos ba ang Espiritu Santo? Itinuturo ba ng Bibliya na ang Banal na Espiritu ay Diyos? Ang Banal na Espiritu ba ay pantay na Diyos sa Ama at sa Anak?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Latter Rain Movement?

Ano ang Latter Rain Movement? Magkakaroon ba ng pagbuhos ng mga mahimalang espirituwal na kaloob habang papalapit ang mga huling panahon?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari mo bang mawala ang Banal na Espiritu?

Maaari mo bang mawala ang Banal na Espiritu? Mayroon bang anumang bagay na magagawa natin na magiging sanhi ng pagkawala ng Banal na Espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang maramdaman ng isang mananampalataya ang Banal na Espiritu?

Dapat bang maramdaman ng isang mananampalataya ang Banal na Espiritu? Ang presensya ba ng Banal na Espiritu ay isang bagay na mararamdaman ng isang mananampalataya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng hayag na presensya ng Banal na Espiritu at ng omnipresence ng Diyos?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng hayag na presensya ng Banal na Espiritu at ng omnipresence ng Diyos? Ano ang kahulugan ng hayag na presensya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng salitang Hebreo na ruach?

Ano ang kahulugan ng salitang Hebreo na ruach? Sa Lumang Tipan, ang ruach ba ay tumutukoy sa Banal na Espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang mga mahimalang kaloob ba ng Espiritu ay para sa ngayon?

Ang mga mahimalang kaloob ba ng Espiritu ay para sa ngayon? Ang Espiritu ba ay nagbibigay pa rin ng mga kaloob ng mga wika, propesiya, mga himala, at pagpapagaling ngayon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga pangalan at titulo ng Banal na Espiritu?

Ano ang mga pangalan at titulo ng Banal na Espiritu? Ano ang ipinapakita ng mga pangalan at titulo ng Banal na Espiritu tungkol sa kung sino Siya at kung ano ang Kanyang ginagawa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang filioque clause / filioque controversy?

Ano ang filioque clause / filioque controversy? Ang Banal na Espiritu ba ay nagmumula sa Diyos Ama lamang, o mula sa Diyos Ama at Diyos Anak?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagbubuhos ng Banal na Espiritu?

Ano ang pagbubuhos ng Banal na Espiritu? Kailan nangyari ang pagbuhos ng Banal na Espiritu? Kailan unang ipinropesiya ang pagbuhos ng Banal na Espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang Banal na Espiritu ang ating Parakleto?

Ano ang ibig sabihin na ang Banal na Espiritu ang ating Parakleto? Sa anong kahulugan ang Banal na Espiritu ang ating katulong at tagapayo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Pneumatology?

Ano ang Pneumatology? Ano ang Persona at Gawain ng Banal na Espiritu? Ano ang itinuturo sa atin ng Bibliya tungkol sa teolohiya ng Banal na Espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu?

Ano ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Paano makakamit ng isang mananampalataya kay Kristo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagdarasal sa mga wika?

Ano ang pagdarasal sa mga wika? Ang pagdarasal ba sa mga wika ay isang wika ng panalangin sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Diyos? Ang kaloob ba ng mga wika ay para sa pagpapatibay ng sarili?

Magbasa Nang Higit Pa

Kailan / Paano natin tinatanggap ang Banal na Espiritu?

Kailan / Paano natin tinatanggap ang Banal na Espiritu? Natatanggap ba natin ang Banal na Espiritu sa sandaling tayo ay naligtas, o sa ibang pagkakataon sa buhay Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa
Top