Walang hanggang seguridad - ito ba ay biblikal?

Walang hanggang seguridad - ito ba ay biblikal?

Ang walang hanggang seguridad, na kilala rin bilang 'minsang naligtas, laging naligtas,' ay ang paniniwala na kapag ang isang tao ay naligtas, hindi nila maaaring mawala ang kanilang kaligtasan. Ang doktrinang ito ay batay sa mga konsepto ng bibliya ng biyaya at pananampalataya. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng walang hanggang seguridad, kapag tinanggap ng isang tao si Jesu-Kristo bilang kanilang Tagapagligtas, sila ay garantisadong kaligtasan sa buong kawalang-hanggan. Nangangahulugan ito na kahit na ang isang tao ay lumayo sa pananampalataya o nakagawa ng malubhang kasalanan, mapupunta pa rin sila sa langit kapag sila ay namatay. Sinasabi ng mga kritiko ng walang hanggang seguridad na ang doktrinang ito ay hindi biblikal. Itinuturo nila ang mga talatang tulad ng Mateo 7:21-23, na nagsasabing hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa langit. Pinagtatalunan din nila na kung ang isang tao ay hindi kailanman mawawala ang kanilang kaligtasan, kung gayon walang insentibo para sa kanila na mamuhay ng isang maka-Diyos na buhay.

Sagot

Kapag nakilala ng mga tao si Kristo bilang kanilang Tagapagligtas, sila ay dinadala sa isang relasyon sa Diyos na ginagarantiyahan ang kanilang walang hanggang katiwasayan. Sinasabi ng Judas 24, 'Sa Kanya na makapagpigil sa inyo sa pagkahulog at iharap kayo sa harapan ng Kanyang maluwalhating presensiya na walang kapintasan at may malaking kagalakan.' Ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang pigilan ang mananampalataya na mahulog. Nasa Kanya, hindi tayo, na iharap tayo sa Kanyang maluwalhating presensiya. Ang ating walang hanggang seguridad ay resulta ng pag-iingat sa atin ng Diyos, hindi sa pagpapanatili ng ating sariling kaligtasan.


Ipinahayag ng Panginoong Jesucristo, 'Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at hindi sila malilipol kailan man; walang makakaagaw sa kanila sa kamay ko. Ang aking Ama, na nagbigay sa kanila sa akin, ay dakila sa lahat, hindi sila maaagaw ng sinoman sa kamay ng aking Ama' (Juan 10:28-29b). Pareho tayong mahigpit na hinawakan ni Jesus at ng Ama sa kanilang mga kamay. Sino ang posibleng makapaghihiwalay sa atin mula sa pagkakahawak ng Ama at ng Anak?Sinasabi sa atin ng Efeso 4:30 na ang mga mananampalataya ay 'tinatakan para sa araw ng pagtubos.' Kung ang mga mananampalataya ay walang walang hanggang katiwasayan, ang pagbubuklod ay hindi maaaring maging tunay hanggang sa araw ng pagtubos, ngunit hanggang sa araw lamang ng pagkakasala, apostasiya, o kawalan ng pananampalataya. Sinasabi sa atin ng Juan 3:15-16 na ang sinumang naniniwala kay Jesu-Kristo ay 'magkaroon ng buhay na walang hanggan.' Kung ang isang tao ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan, ngunit pagkatapos ay kinuha ito, ito ay hindi kailanman 'walang hanggan' sa simula. Kung ang walang hanggang katiwasayan ay hindi totoo, ang mga pangako ng buhay na walang hanggan sa Bibliya ay magiging mali.Ang pinakamakapangyarihang argumento para sa walang hanggang katiwasayan ay ang Roma 8:38-39, 'Sapagkat kumbinsido ako na kahit ang kamatayan o buhay, kahit ang mga anghel o mga demonyo, kahit ang kasalukuyan o ang hinaharap, kahit ang anumang kapangyarihan, kahit ang taas o kalaliman, o anumang bagay. sa lahat ng nilalang, ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Cristo Jesus na ating Panginoon.' Ang ating walang hanggang katiwasayan ay nakabatay sa pagmamahal ng Diyos sa mga tinubos Niya. Ang ating walang hanggang seguridad ay binili ni Kristo, ipinangako ng Ama, at tinatakan ng Banal na Espiritu.

Top