Ginagantimpalaan ba tayo ng Diyos sa pagiging masunurin sa Kanyang Salita?

Ginagantimpalaan ba tayo ng Diyos sa pagiging masunurin sa Kanyang Salita? SagotMay kasabihan: Ang mabuti ay ang sariling gantimpala. Ngunit maaari rin tayong magtaka kung gagantimpalaan tayo ng Diyos sa ibang mga paraan kung susundin natin ang Kanyang Salita. Ang pagiging mabuti ba ay nagdudulot sa atin ng karagdagang mga pagpapala at benepisyo bukod sa kaaya-ayang pakiramdam? Maaaring may dalawang sagot ang tanong na ito, kaya titingnan natin ang dalawa sa kanila.Una sa lahat, ang kasiyahan ng Diyos sa pagsunod ay paulit-ulit na nakadokumento sa Kasulatan, lalo na sa Lumang Tipan (Awit 91:14–15; Isaias 58:13–14). Ang tipan ng Diyos sa Israel sa Sinai ay napaka-kondisyon, dahil ito ay nakabatay sa kanilang pagsunod, at ang Kanyang mga pangako na pagpapalain sila ay nakasalalay sa kung sila ay sumunod o hindi sa Kanyang mga utos (Levitico 3). Nakatala sa Lumang Tipan ang mga kahihinatnan na naranasan ng Israel nang tuparin o sinira nila ang tipan (Deuteronomio 8:19–20; Daniel 9:11–12). Nang sumunod ang Israel, pinaunlad sila ng Diyos (Exodo 15:26). Nang suwayin nila Siya, dinala Niya ang paghatol (2 Hari 24:2–3). Sa panahong iyon sa kasaysayan ng tao, ang Diyos ay nag-alok ng nakikitang mga gantimpala para sa pagsunod sa Kanyang mga utos.

Sa oras na pumarito si Jesus sa lupa, ang mga pinuno ng Israel ay nagdagdag sa batas ng Diyos at ginawa itong isang sistema ng relihiyon na walang kaugnayan. Naniniwala sila sa kanilang sarili na matuwid dahil sinunod nila ang sistema ng mga tuntunin na kanilang itinakda. Tiniyak nila sa kanilang sarili na sila ang mga paborito ng Diyos dahil sila ay mga inapo ni Abraham at dahil sila ay napakarelihiyoso.Gayunpaman, sinaway ni Jesus ang mga pinuno ng relihiyon noong panahong iyon, na sinasabi, Kayong mga mapagkunwari! Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, nang sabihin niya: ‘Ang bayang ito ay pinararangalan ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin; walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng mga utos ng mga tao bilang mga doktrina’ (Mateo 15:7–9). Ang mga Pariseo ay masunurin sa letra ng batas sa ilang aspeto, ngunit pinawalang-bisa nila ang ibang bahagi ng batas sa pamamagitan ng kanilang sariling mga tradisyon. Sila ay pinagsabihan dahil anuman ang pagpapakita ng kanilang pagsunod ay udyok ng pagmamatuwid sa sarili, hindi ng pag-ibig sa Diyos. Yaong mga pinangakuan ng mga gantimpala para sa pagsunod ay sinaway nang maraming beses dahil ang kanilang pagsunod ay hindi mula sa puso at hindi kumpleto (Isaias 29:13; Malakias 2:13–17; 3:8–15; Mateo 23:15–28).So, paano naman ngayon? Ginagantimpalaan ba tayo ng Diyos sa pagiging masunurin sa Kanyang Salita? Mas masasagot natin ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagkilala na ang Salita ng Diyos ay ang manwal ng pagtuturo para sa ating buhay. Kapag ikinakapit natin ang mga simulain nito, malinis ang ating budhi at gumagana ang ating buhay ayon sa disenyo nito. Isaalang-alang ito sa ganitong paraan: bumibili ang isang lalaki ng isang hindi pa nakabuo na set ng swing para sa kanyang mga anak. Hindi siya ang uri ng engineering at walang karanasan sa pagtatrabaho sa mga tool. Ngunit kung babasahin niya ang manwal at sasangguni sa mga taong nakabuo ng gayong mga bagay noon, magagawa niyang i-set up ang swing set sa paraang idinisenyo nito, at siya at ang kanyang mga anak ay gagantimpalaan nang malaki para sa kanyang problema. Kung babalewalain niya ang manwal ng may-ari, gayunpaman, nililigawan niya ang pagkabigo at posibleng kapahamakan. May mga built-in na reward para sa simpleng pagsunod sa mga tagubilin.Ipinaliliwanag ito ng Awit 1:1–4 sa ganitong paraan: Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak; nguni't ang kaniyang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kaniyang kautusan ay nagbubulaybulay siya araw at gabi. Siya ay tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng mga batis ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa, siya ay umuunlad. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kapag sinusunod natin ang paraan ng karunungan, umaani tayo ng mas magagandang karanasan, at ang mas mahuhusay na karanasang iyon ay nagbubunga ng mga gantimpala tulad ng materyal na probisyon, mga benepisyo sa relasyon, at mental at emosyonal na kalusugan. Iyan ang mga gantimpala ng Diyos para sa mga taong sumusunod sa Kanyang tagubilin.

Ang gantimpala ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanyang Salita ay maaaring tila natural na mga kahihinatnan. Halimbawa, sinusunod ng isang bata ang Salita ng Diyos at iginagalang ang kaniyang mga magulang. Nalaman niyang biniyayaan siya ng mas malapit na relasyon sa pamilya, hindi gaanong salungatan, at higit na pagtitiwala. Ito ba ang mga direktang pagpapala ng Diyos para sa pagsunod o ang natural na mga kahihinatnan ng pakikitungo ng mabuti sa mga magulang—o pareho? Isa pang halimbawa: ang isang tin-edyer ay sumusunod sa Salita ng Diyos at umiiwas sa seksuwal na imoralidad. Nalaman niyang biniyayaan siya ng hindi gaanong kumplikadong mga romantikong relasyon, kaunting sakit sa puso, at kawalan ng mga STD. Nararanasan ba niya ang direktang pagpapala mula sa Diyos para sa pagsunod o ang lohikal na resulta ng pagpili ng landas ng pag-iwas—o pareho?

Hindi palaging binibigyang kahulugan ng Diyos gantimpala sa parehong paraan na ginagawa namin. Kapag iniisip natin na ginagantimpalaan tayo ng Diyos para sa mabuting pag-uugali, kadalasang iniisip natin ang nasasalat, materyal na mga bagay. Ngunit nasa isip ng Diyos ang kawalang-hanggan. Ang Bibliya at ang sumunod na kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga taong sinunod ang Panginoon sa malaking halaga sa kanilang sarili. Ang mga makadiyos na lalaki at babae ng Banal na Kasulatan ay madalas na hindi umani ng anumang makalupang gantimpala para sa kanilang pagsunod, ngunit marami ang nakalista sa Hall of Faith bilang mga tao na ang mga gantimpala ay nasa langit. Ang Hebreo 11:39–40 ay nagbubuod: Ang lahat ng ito ay sinang-ayunan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, ngunit hindi nila tinanggap ang ipinangako, dahil ang Diyos ay naglaan ng mas mabuti para sa atin, upang hindi sila maging sakdal kung wala tayo.

Ang pagsunod sa Salita ay kinabibilangan ng pagsunod sa ebanghelyo, at iyon ay may malaking gantimpala. Kapag tinanggap natin ang alok ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo, tayo ay ipinahayag na matuwid sa Kanyang paningin (2 Corinto 5:21; Galacia 3:13). Wala nang anumang paghatol na naghihintay sa atin dahil, sa Kanyang biyaya, itinuring ng Diyos ang pag-aalay ng Kanyang Anak bilang sapat na kabayaran para sa malaking pagkakautang natin sa Kanya (Roma 8:1; Efeso 2:8–9; Colosas 2:14) . Bilang bahagi ng kaligtasang iyon, pinangakuan tayo ng kawalang-hanggan sa kaluwalhatian kasama Niya.

Wala sa mga benepisyo ng kaligtasan ang isang gantimpala para sa ating pagganap. Ang kapatawaran at ang langit ay mga kaloob na ipinagkaloob sa atin dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang pinaka-hindi karapat-dapat na kriminal na sumisigaw sa pagsisisi sa kanyang kamatayan ay tatanggap ng kaparehong kapatawaran at kawalang-hanggan sa langit gaya ng misyonero na namartir sa misyon (Lucas 23:39–43; Mateo 20:1–16). Gayunpaman, nangangako si Jesus ng maraming iba't ibang uri ng mga gantimpala sa langit para sa bawat gawa na ginawa sa Kanyang pangalan sa lupa (Marcos 9:41; Santiago 1:12; Apocalipsis 22:12). Kapag tayo ay lumalakad sa pakikisama sa Kanya, pinapanatili ang ating mga kasalanan na ipagtatapat at ang ating buhay na walang mga kasalanan, tayo ay ginagantimpalaan araw-araw ng bunga ng Banal na Espiritu (Galacia 5:22–23), pakikipag-isa sa Diyos (Santiago 4:7–8). , at kapangyarihang labanan ang mga pag-atake ni Satanas (Mga Taga Efeso 6:10–17). Anuman ang mga paghihirap na kinakaharap natin sa lupa upang sundin ang Salita ng Diyos ay labis na masusuklian sa kawalang-hanggan ng mga gantimpala na hindi natin maisip (Roma 8:18).Top