Inaasahan ba ng Diyos na tayo ay may bulag na pananampalataya?

Inaasahan ba ng Diyos na tayo ay may bulag na pananampalataya? SagotAng pariralang bulag na pananampalataya ay nangangahulugang iba't ibang bagay sa iba't ibang tao, at, nakalulungkot, ginagamit ito ng maraming tao bilang negatibo at mapanghamak na termino upang ilarawan ang sinumang naniniwala sa Diyos. Isang kahulugan ng diksyunaryo ng bulag na pananampalataya ay paniniwalang walang tunay na pang-unawa, pang-unawa, o diskriminasyon. Ngunit ito ba ang uri ng pananampalataya na nais ng Diyos na magkaroon tayo? Higit sa punto, ang uri ba ng pananampalataya na ibinibigay sa atin ng Diyos ay isang bulag na pananampalataya (Efeso 2:8-9)? Ang ating pananampalataya ba ay talagang bulag, walang tunay na pang-unawa?Upang masagot ito, magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa isa sa mga pinakadakilang halimbawa ng pananampalataya na matatagpuan sa Lumang Tipan. Sinabi ng Diyos kay Abraham na si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa at ang kanyang asawang si Sara ay magsisilang sa kanya ng anak kahit na sila ay matanda na. Sa katunayan, si Sarah ay 90, at si Abraham ay mga 100 nang sa wakas ay ipinanganak sa kanila si Isaac. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Abraham na gawin ang hindi maiisip, na patayin si Isaac (Genesis 22:1-19). Nang matanggap ang utos, hindi nagtanong si Abraham sa Diyos. Bulag niyang sinunod ang utos ng Diyos at naglakbay ng medyo malayo sa isang bundok na may layuning patayin ang kanyang anak. Sa huli, pinigilan siya ng Diyos at sinabi, Ngayon ay alam ko na na ikaw ay may takot sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak (Genesis 22:12).

Ang salaysay na ito ay tila ginagantimpalaan at pinupuri ng Diyos si Abraham para sa bulag na pananampalataya, at dahil si Abraham ay isa sa mga huwaran na ibinigay sa atin upang sundin, tila ang bulag na pananampalataya ay ang ideal. Gayunpaman, hindi iyon ang buong kuwento. Kung babalikan natin ang aklat ng Mga Hebreo at babasahin ang sinasabi nito tungkol kay Abraham, marami pa tayong malalaman.Ang Hebreo 11 ay madalas na tinutukoy bilang bulwagan ng katanyagan ng pananampalataya. Dito makikita natin ang marami sa mga pinakadakilang tao sa Bibliya at ang kanilang mga nagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Abraham ay nakalista nang higit sa isang beses, ngunit sinasabi sa atin ng mga bersikulo 18-19 na nangatuwiran si Abraham na ang Diyos ay nangako ng isang dakilang bansa sa pamamagitan ni Isaac at na kahit patayin si Isaac, maaaring ibalik ng Diyos si Isaac mula sa mga patay, at dahil sa pangangatwiran na iyon—hindi bulag. pananampalataya—Sinunod ni Abraham ang utos. Si Abraham ay hindi kumilos nang bulag. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pangangatuwiran, batay sa kanyang nalalaman tungkol sa Diyos, para pag-isipan ito nang mabuti. Alam niya ang kalikasan ng Diyos bilang isang tapat na Diyos, at naalala niya ang pangako ng Diyos tungkol kay Isaac. Pagkatapos ay kumilos siya nang naaayon.Sa buong Banal na Kasulatan nakita natin na ang katwiran, karunungan, at lohika ay itinataas bilang mabubuting katangian. Halimbawa, sinasabi ng Kawikaan 3:13 na tayo ay pinagpala kapag nakatagpo tayo ng kaalaman at pang-unawa. Ang Hebreo 5:12-14 ay sinasaway ang mga guro sa hindi pagkatuto at paglago ng pang-unawa. Pinupuri ni Pablo ang simbahan sa Berea dahil sinaliksik nila ang Kasulatan araw-araw upang makita kung totoo ang sinabi ni Pablo (Mga Gawa 17:11). Sa maraming lugar sa buong Gawa, si apostol Pablo ay sinasabing nangatuwiran sa mga nawawala, na sinusubukang patunayan sa kanila ang katotohanan ng kaniyang mga salita. Sinasabi pa nga sa James 1:5 na humingi sa Diyos ng karunungan, na sagana Niyang ibinibigay sa lahat nang walang pagkukulang.Marami pang ibang lugar kung saan itinataas ang katwiran at pang-unawa. Sa simpleng pagsasabi ng punto, nilikha ng Diyos ang mga tao na may kakayahang mag-isip at mangatuwiran, at inaasahan ng Diyos na gagamitin natin ang kaloob na ibinigay Niya sa atin. Tandaan na sa kaibuturan nito ang layunin ng katwiran at lohika ay ang paghahanap ng katotohanan, at si Jesus ay nagpahayag ng matapang na Siya ay katotohanan (Juan 14:6), kaya ang katwiran at lohika ay dapat maghatid sa atin kay Hesus sa bawat pagkakataon.

Inaasahan tayong kumilos nang may pananampalataya sa mga pangako ng Diyos tulad ng ginawa ni Abraham, ngunit ginagawa natin iyon mula sa isang posisyon ng pagtitiwala batay sa lahat ng kaalaman na mayroon tayo tungkol sa Diyos. Sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos batay sa kanyang pananampalataya na tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako na bubuo ng isang bansa sa pamamagitan ni Isaac. Natutunan ni Abraham na tutuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako sa buong buhay na paglakad kasama ng Diyos, kaya ito ay isang makatuwiran at may kaalamang pananampalataya.

May mga pagkakataon sa ating paglakad kasama ang Diyos na tayo ay kikilos nang panay sa pananampalataya dahil wala tayong buong larawan, tulad ng sa kaso ni Abraham. Gayunpaman ang pananampalatayang ito ay hindi bulag; ito ay batay sa kaalaman sa kalikasan at katangian ng Diyos, sa Kanyang mga pangako sa Kasulatan, at sa ating personal na karanasan sa paglakad kasama ng Diyos araw-araw.Top