Ginagawa ba ng Bibliya ang pagkakaiba sa pagitan ng sekular at sagrado?

Ginagawa ba ng Bibliya ang pagkakaiba sa pagitan ng sekular at sagrado? SagotMay posibilidad tayong magkategorya ng mga bagay, at dalawang kategorya ang madalas na pinag-uusapan ay sekular at sagrado. Sa pamamagitan ng sagrado, karaniwan nating ibig sabihin ay may temang Kristiyano o angkop para sa paggamit ng simbahan, at sa sekular na karaniwan nating ibig sabihin ay makamundo o walang tema na Kristiyano. Pinag-uusapan natin ang sekular na musika laban sa sagradong musika, halimbawa. Ang sagradong musika ay may hayagang Kristiyanong mga tema, at ang sekular na musika ay lahat ng iba pa.Tinutukoy ba ng Bibliya ang pagkakaiba ng sekular at sagradong mga lugar? Sa isang kahulugan, oo. Ang Bibliya ay nagsasalita tungkol sa mga taong itinalaga (pinabanal) para sa espesyal na paggamit. Ang mismong salita para sa simbahan sa Bagong Tipan, ekklesia , ay nangangahulugan ng tinatawag na pagpupulong. Ang mga taong bumubuo sa simbahan ay sagrado; ibig sabihin, tinawag sila palabas ng mundo at itinalaga para sa Diyos. Sila ay tinawag na maging mga banal (Roma 1:7, ESV). Sila ay asin at ilaw sa mundo (Mateo 5:13–16).

Ngunit, sa ibang diwa, hindi, hindi tinutukoy ng Bibliya ang pagkakaiba sa pagitan ng sekular at sagrado. Ang lahat ng nilikha ay sa Diyos, at balang araw ang lahat ng nilikha ay ibabalik (Roma 8:22). Alam natin na inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng mga paa [ni Kristo] at hinirang siya na maging ulo ng lahat ng bagay para sa simbahan, na siyang kanyang katawan, ang kapuspusan niya na pumupuno ng lahat ng bagay sa lahat ng paraan (Efeso 1:22). Ginawa niya ito upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat (1 Corinthians 15:28). Sa madaling salita, balang araw ang lahat ng mga tao, kultura, at awtoridad ay ganap na mapapailalim sa panginoon ni Jesucristo (tingnan sa Mga Taga Filipos 2:10–11 at Isaias 2:2). Ang mga Kristiyanong nakikibahagi sa kultura ay dapat na gawin ito para sa layuning iyon.Para sa Kristiyano sa lugar ng trabaho, hindi mahalaga kung siya ay nasa bokasyonal na ministeryong Kristiyano. Kahit na ang isang sekular na trabaho ay maaaring maging isang sagradong ministeryo para sa Panginoon. Anuman ang inyong gawin, gawin ninyo nang buong puso, na parang gumagawa para sa Panginoon, hindi para sa mga panginoon ng tao, dahil alam ninyong tatanggap kayo ng mana mula sa Panginoon bilang gantimpala. Ang Panginoong Kristo ang iyong pinaglilingkuran (Colosas 3:23–24). Lahat ng ating ginagawa, mula sa trabaho, sa relasyon, sa libangan, sa pagkain at pag-inom, ay dapat gawin para sa ikaluluwalhati ng Diyos (1 Corinto 10:31).Kapag pinaghiwa-hiwalay natin ang ating buhay sa sekular at sagradong mga kategorya, nanganganib tayong i-relegate ang mga bagay sa simbahan sa Linggo at iniisip na ang natitirang bahagi ng linggo ay sa atin, upang mamuhay ayon sa gusto natin. Ngunit hindi ito biblikal. Dapat nating mahalin ang Panginoon ng a buo puso. Dapat tayong maglingkod sa Panginoon kasama lahat ang ating lakas, hindi lamang ang natitira pagkatapos nating pangalagaan ang mga gawaing sekular. Nangangahulugan ito na, kahit na ginagawa natin ang ating pang-araw-araw na gawain, maaari nating parangalan ang Panginoon at gampanan natin ang ating mga makamundong gawain para sa Kanyang kapakanan. Ang sekular ay maaaring ilagay sa sagrado.Isang salita ng karunungan dito. Ang ilang pagkakategorya ay mabuti at kailangan sa buhay. Hindi natin dapat lituhin ang mga layunin ng iba't ibang institusyon sa lipunan. Inatasan ng Diyos ang simbahan, halimbawa, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, pagdidisipulo sa mga mananampalataya, at pagpapala sa kulturang kinalulubog nito. Ang simbahan ay may sagradong layunin na maganda, mapagmahal, at matiyagang ituro ang lipunan kay Kristo. Inatasan ng Diyos ang estado, sa kabilang banda, na pigilan ang kasamaan, parusahan ang mga gumagawa ng masama, at gantimpalaan ang matuwid sa pamamagitan ng pagpapatupad ng katarungan (Roma 13:1–5). Ang estado, din, ay may sagradong layunin, dahil ang may awtoridad ay lingkod ng Diyos (Roma 13:4). Ang simbahan at estado ay gumagana sa iba't ibang larangan, ayon sa disenyo ng Diyos. Ngunit, kung ang parehong entity ay gumagawa ng kanilang mga trabaho nang maayos, ang bawat isa ay makikinabang sa isa't isa.

Hindi namin gusto ang simbahan na nagtatakda ng kodigo sa buwis at paghusga sa mga kriminal; ni hindi namin gusto ang estado ang pagtukoy ng missionary budget ng simbahan o pagpili ng mga pastor nito. Ang dalawang entidad na ito ay dapat na magkahiwalay, ayon sa Bibliya, ngunit ang kinakailangang paghihiwalay na ito ay maaaring humantong sa isang mapanganib na sekular/sagradong lamat sa ating pag-iisip. Ang ibigay ang lahat ng mga sekular na usapin sa estado at itatag ang anumang sagrado sa loob ng simbahan ay ang paglikha ng maling dichotomy sa lipunan. Ang simbahan ay maaari at dapat na kasangkot sa lipunan sa pangkalahatan, at ang estado ay maaari at dapat na nababahala sa moralidad at iba pang sagrado o relihiyosong mga bagay. Kung ang mga tanong ng etika at moralidad ay nababahala, ang simbahan ay dapat magkaroon ng tainga ng estado at ang kakayahang ipahayag ang pananaw ng Bibliya sa anumang ibinigay na isyu sa moral. Kapag ang estado ay laban sa simbahan (o vice versa), pareho ang dehado at ang lipunan ay nagdurusa.

Ang mga karaniwang pagtatalaga ng sekular at sagrado ay labis na ginagamit. Ang isang Kristiyanong pintor ay lilikha ng sining para sa kaluwalhatian ng Diyos : walang hayagang sagrado tungkol sa isang still-life ng isang mangkok ng peras, ngunit wala ring sekular tungkol dito. Ang isang Kristiyanong musikero ay lilikha ng musika sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang isang Kristiyanong maybahay ay magluluto ng cookies para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Isang Kristiyanong mekaniko ang mag-aayos ng mga sasakyan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang mga posibilidad ay walang katapusan; habang lumalakad tayo sa Espiritu, ang linya sa pagitan ng sekular at sagrado ay lalong lumalabo.Top