Kailangan ba nating magkaroon ng kamalayan sa espirituwal na labanan na nagaganap sa ating paligid?

Kailangan ba nating magkaroon ng kamalayan sa espirituwal na labanan na nagaganap sa ating paligid? SagotNapakahalaga na maunawaan ng bawat Kristiyano na siya ay nasa isang espirituwal na labanan. Walang paraan para makaalis dito. Ang kamalayan sa espirituwal na labanan sa ating paligid ay napakahalaga. Hindi lamang kamalayan, ngunit ang pagbabantay, kahandaan, katapangan, at tamang sandata ay mga mahahalagang elemento ng pakikibahagi sa espirituwal na pakikidigma.Sa mga salita ni Pablo sa 2 Mga Taga-Corinto 10:3–5, Sapagka't bagaman kami ay lumalakad ayon sa laman, hindi kami nakikidigma ayon sa laman, sapagka't ang mga sandata ng aming pakikibaka ay hindi sa laman, kundi makalangit na makapangyarihan sa pagpuksa sa mga tao. mga kuta. Sinisira natin ang mga haka-haka at bawat matayog na bagay na itinataas laban sa kaalaman ng Diyos, at binibihag natin ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Maliwanag na ang ating pakikidigma bilang mga Kristiyano ay espirituwal. Hindi tayo nakikipaglaban sa pisikal na labanan o labanan ng tao. Ito ay nasa espirituwal na antas—ang mga kaaway nito, ang mga prerogative nito, ang mga kuta nito, at ang mga sandata nito ay pawang espirituwal. Kung susubukan nating labanan ang espirituwal gamit ang mga sandata ng tao, tayo ay mabibigo at ang kalaban ay magtatagumpay.

Mahalagang tandaan na si Paul ay hindi nagsasalita tungkol sa pakikipaglaban sa mga demonyo dito. Nang si Jesus at ang mga apostol ay nagpalayas ng mga demonyo, ito ay, kasama ng iba pang mga tanda at kababalaghan na kanilang ipinakita, pangunahin upang patunayan ang awtoridad ng kanilang sinabi. Mahalaga noong panahong iyon na bigyan ng Diyos ang mga apostol ng makapangyarihang patunay na sila nga ay mula sa Diyos at Kanyang mga tagapagsalita. Ang katapatan ng Kasulatan ay nakasalalay sa awtoridad ng mga apostol, kaya ibinigay ng Diyos sa mga apostol ang Kanyang kapangyarihan upang patunayan ang kanilang mga turo. Ang punto sa lahat ng panahon ay upang ipakita na ang pinakamataas na awtoridad—at ang ating pinakahuling espirituwal na sandata—ay ang Kasulatan. Ang uri ng espirituwal na labanan na sinasalihan ng bawat Kristiyano ay pangunahing labanan ng isip at puso.Ang espirituwal na labanan ay medyo personal para sa bawat Kristiyano. Ang diyablo ay tulad ng isang leong umuungal na naghahanap upang lamunin, at dapat tayong manatiling mapagbantay laban sa kanya (1 Pedro 5:8). Ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay may nagniningas na mga palaso na mapapatay lamang sa pamamagitan ng kalasag ng pananampalataya na hinahawakan ng isang mananampalataya na nilagyan ng buong baluti ng Diyos (tingnan sa Mga Taga Efeso 6:10–17). Sinabi sa atin ni Hesus na magbantay at manalangin upang hindi mahulog sa tukso (Marcos 14:38).Ayon sa 2 Mga Taga-Corinto 10:4–5, may mga espirituwal na kuta sa mundong ito, na gawa sa mga haka-haka at matatayog na bagay. Ang salitang haka-haka ay, sa Griyego, logismos. Nangangahulugan ito ng mga ideya, konsepto, pangangatwiran, pilosopiya. Binubuo ng mga tao sa mundo ang mga logismo na ito upang protektahan ang kanilang sarili laban sa katotohanan ng Diyos. Nakalulungkot, ang mga kuta na ito ay kadalasang nagiging mga bilangguan at kalaunan ay mga libingan. Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong tungkulin na wasakin ang mga kuta na ito at iligtas ang mga naninirahan. Ito ay mapanganib at mahirap na gawain, ngunit mayroon tayong banal na arsenal na laging nasa atin. Sa kasamaang palad, ang isa sa mga pinakamahusay na panlilinlang ng kalaban ay ang pagkuha sa atin na lumaban gamit ang mga sandata ng tao sa halip na banal.Kapag nakikipaglaban sa makamundong pilosopiya, ang talino at armas ng tao ay walang pakinabang. Mga diskarte sa marketing, kontra-pilosopiya, mapanghikayat na mga salita ng karunungan ng tao (1 Corinto 2:4), rasyonalismo, organisasyon, kasanayan, aliwan, misteryoso, mas mahusay na liwanag, mas mahusay na musika—lahat ito ay mga sandata ng tao. Wala sa mga bagay na ito ang mananalo sa espirituwal na digmaan. Ang tanging bagay na mabisa—ang tanging nakakasakit na sandata na taglay natin—ay ang Espada ng Espiritu, na siyang Salita ng Diyos (Efeso 6:17). Ang espadang ito ay nagbibigay sa atin ng maraming kalayaan bilang mga sundalo sa espirituwal na labanang ito. Tayo ay may kalayaan mula sa takot, batid na ang Diyos ay nakikipaglaban para sa atin (Josue 1:7–9) at hindi Niya tayo pababayaan. Tayo ay may kalayaan mula sa pagkakasala, alam na hindi natin pananagutan ang mga kaluluwa ng mga tumatanggi sa mensahe ng Diyos pagkatapos nating ipahayag ito sa kanila (Marcos 6:11). Tayo ay may kalayaan mula sa kawalan ng pag-asa, batid na, kung tayo ay inuusig at kinasusuklaman, si Kristo ay inusig at kinapopootan muna (Juan 15:18) at ang ating mga sugat sa labanan ay sagana at mapagmahal na aalagaan sa langit (Mateo 5:10).

Ang lahat ng kalayaang ito ay nagmumula sa paggamit ng makapangyarihang sandata ng Diyos—ang Kanyang Salita. Kung gagamit tayo ng sandata ng tao upang labanan ang mga tukso ng balakyot, mananatili tayo sa mga kabiguan at kabiguan. Sa kabaligtaran, ang mga tagumpay ng Diyos ay puno ng pag-asa. Tayo ay lumapit na may tapat na puso na may ganap na katiyakan ng pananampalataya, na ang ating mga puso ay nawiwisikan ng malinis mula sa masamang budhi at ang ating mga katawan ay nahugasan ng malinis na tubig. Panghawakan nating mahigpit ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat Siya na nangako ay tapat (Hebreo 10:22-23). Ang mga puso ng mga nakikinig at tumatanggap ng totoo, buong mensahe ng ebanghelyo na ibinigay ng mga apostol ay dinidilig ng malinis at hinuhugasan ng dalisay na tubig. Ano itong tubig? Ang Salita ng Diyos ang nagpapalakas sa atin habang tayo ay lumalaban (Efeso 5:26; Juan 7:38).Top