Mayroon ba tayong dalawa o tatlong bahagi; katawan at kaluluwa/espiritu, o katawan, kaluluwa, at espiritu?

Mayroon ba tayong dalawa o tatlong bahagi? Katawan, kaluluwa, at espiritu? Dichotomy o trichotomy? SagotIpinapahiwatig ng Genesis 1:26–27 na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan na naiiba sa lahat ng iba pang nilalang. Malinaw na itinuturo ng Kasulatan na ang tao ay nilayon na makaranas ng matalik na kaugnayan sa Diyos, at, samakatuwid, nilikha Niya tayo bilang isang pagkakaisa ng parehong materyal (pisikal) at hindi materyal (espirituwal) na mga aspeto (Eclesiastes 12:7, Mateo 10:28, 1 Corinto 5). :5, 2 Corinto 4:16; 7:1, Santiago 2:26). Ang materyal na bahagi ng mga tao ay malinaw na kung saan ay nasasalat at temporal: ang pisikal na katawan. Ang mga hindi materyal na aspeto ay hindi mahahawakan: kaluluwa, espiritu, talino, kalooban, budhi, isip, emosyon, atbp. Ang mga ito ay umiiral nang walang hanggan lampas sa habang-buhay ng pisikal na katawan.Ang lahat ng tao ay nagtataglay ng parehong materyal (pisikal) at hindi materyal (espirituwal) na mga katangian. Ang bawat tao ay may pisikal na katawan. Gayunpaman, ang hindi nakikita, hindi pisikal na mga katangian ng sangkatauhan ay madalas na pinagtatalunan. Ano ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa mga ito? Ang Genesis 2:7 ay nagsasaad na ang tao ay nilikha bilang isang buhay na kaluluwa (KJV). Ang Mga Bilang 16:22 ay tinawag ang Diyos bilang Diyos ng mga espiritu ng lahat ng laman (ESV). Sinasabi sa atin ng Kawikaan 4:23, Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, dahil lahat ng iyong ginagawa ay nagmumula rito, na nagpapahiwatig na ang puso (hindi ang myocardium) ang sentro sa kalooban at emosyon ng tao. Sa Mga Gawa 23:1 Tinukoy ni Pablo ang budhi bilang bahagi ng pag-iisip na humahatol sa atin sa tama at mali. Binabanggit sa Roma 12:2 ang kapangyarihang makapagpabago ng isang nabagong isip. Ang mga talatang ito, at marami pang iba, ay tumutukoy sa iba't ibang aspeto ng espirituwal na bahagi ng sangkatauhan. Kami ay isang pinag-isang kumbinasyon ng parehong materyal at hindi materyal na mga katangian.

Kahit papaano, ang kaluluwa, espiritu, damdamin, konsensya, kalooban, at isip ay konektado at magkakaugnay. Marahil ang kaluluwa-espiritu ay binubuo ng kumbinasyon ng lahat ng iba pang hindi materyal na aspeto ng tao. Sa pag-iisip na ito, ang sangkatauhan ba ay dichotomous (cut in two) o trichotomous (cut in three)? Sa madaling salita, mayroon ba tayong dalawang bahagi (katawan at kaluluwa-espiritu), o mayroon tayong tatlong bahagi (katawan, kaluluwa, at espiritu)? Imposibleng maging dogmatiko. Ang mga teologo ay nagkakaiba-iba sa isyung ito sa loob ng maraming siglo, at hindi kailanman nagkaroon ng mapagpasyang orthodox na deklarasyon na totoo.Ang mga naniniwala sa Banal na Kasulatan ay nagtuturo na ang tao ay isang dichotomy ay nakikita ang mga tao bilang binubuo ng dalawang bahagi: isang katawan at isang espiritu. Mayroong dalawang pangkalahatang pananaw sa dichotomy na ito. Ang unang pananaw ay ang tao ay isang nagkakaisang katawan at espiritu na magkasamang bumubuo ng isang buhay na kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao ay ang espiritu at ang katawan na nagkakaisa bilang isang katauhan. Ang pananaw na ito ay sinusuportahan ng Genesis 2:7; Bilang 9:13; Awit 16:10; 97:10 at Jonas 4:8. Ang pananaw na ito ay nagbibigay-diin na ang salitang Hebreo nephesh sa mga talatang ito ay tumutukoy sa isang pinagsama-samang (pinag-isang) kaluluwa, nabubuhay na nilalang, buhay, o sarili—i.e., isang pinag-isang tao (kaluluwa) na binubuo ng isang katawan at espiritu. Ito ay nabanggit na, kapag ang Bibliya ay nagsasalita ng ruach (hininga, hangin, o espiritu) kapag nahiwalay sa katawan, ang tao ay nawasak (nabali)—patay (tingnan ang Eclesiastes 12:7; Awit 104:29; 146:4).Ang pangalawang dichotomic view ay ang espiritu at ang kaluluwa ay iisang bagay na may dalawang magkaibang pangalan. Ang pananaw na ito ay nagbibigay-diin sa katotohanan na ang mga salita espiritu at kaluluwa ay kadalasang ginagamit nang palitan (Lucas 1:46–47; Isaias 26:9; Mateo 6:25; 10:28, 1 Corinto 5:3, 5) at dapat unawain bilang mga kasingkahulugan na tumutukoy sa parehong espirituwal na katotohanan sa loob ng bawat tao. Samakatuwid, pinaniniwalaan ng dichotomous na posisyon na ang tao ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang tao ay alinman sa isang katawan at espiritu, na gumagawa ng isang kaluluwa, o isang katawan at kaluluwa-espiritu.Ang mga naniniwala sa Banal na Kasulatan ay nagtuturo na ang tao ay isang trichotomy ay nakikita ang tao bilang binubuo ng tatlong magkakaibang bahagi: katawan, kaluluwa, at espiritu. Binibigyang-diin nila ang 1 Tesalonica 5:23 at Hebreo 4:12, na tila may pagkakaiba sa pagitan ng espiritu at kaluluwa . Tinututulan ng dichotomist na, kung ang 1 Thessalonians 5:23 ay nagtuturo ng trichotomy, kung gayon, sa parehong hermeneutic, itinuturo ba ng Marcos 12:30 ang tetrachotomy?

Mahalaga bang tiyak na magpasya sa pagitan ng dichotomy at trichotomy? Marahil hindi; gayunpaman, ang isang salita ng pag-iingat ay angkop. Ang ilan na mayroong trichotomist na pananaw ay maling itinuro na maaaring lampasan ng Diyos ang ating kaluluwa/talino at direktang makipag-ugnayan sa ating espiritu; ang ganitong pagtuturo ay humahantong sa hindi makatwirang mistisismo. Ginamit ng ibang mga simbahan ang trichotomous na posisyon upang ituro ang posibilidad na ang mga Kristiyano ay inaalihan ng demonyo. Dahil nakikita nila ang kaluluwa at espiritu bilang dalawang magkahiwalay na di-materyal na aspeto sa loob ng Kristiyano, ipinalalagay nila na ang isa ay maaaring manahan ng Banal na Espiritu at ang isa ay maaaring angkinin ng mga puwersa ng demonyo. Problematiko ang turong ito dahil walang mga sanggunian sa Bibliya na ang mga tinatahanan ng Banal na Espiritu ay maaaring sabay na sinapian ng mga demonyo.

Hindi alintana kung ang isang Kristiyano ay naniniwala na ang dichotomy o trichotomy ay pinakamahusay na kumakatawan sa isang tumpak na pag-unawa sa Banal na Kasulatan, lahat tayo ay magkakaisa na magpupuri sa Diyos kasama ng salmista: Pinupuri kita sapagkat ako ay kakila-kilabot at kamangha-mangha na ginawa; ang iyong mga gawa ay kamangha-mangha, alam kong lubos iyan (Awit 139:14).Top