May awtoridad ba ang mga Kristiyano na sawayin ang diyablo?

May awtoridad ba ang mga Kristiyano na sawayin ang diyablo? SagotMayroong ilang mga Kristiyano na naniniwalang hindi lamang sila may awtoridad na sawayin ang diyablo, ngunit dapat din silang maging tungkol sa negosyo ng patuloy na pagsaway sa kanya. Walang batayan sa Bibliya ang gayong paniniwala. Si Satanas, hindi katulad ng Diyos, ay hindi nasa lahat ng dako. Maaari lamang siyang nasa isang lugar sa isang pagkakataon, at ang posibilidad ng kanyang personal na panliligalig sa mga indibidwal na Kristiyano ay napakaliit. Siyempre, mayroon siyang mga hukbo ng mga demonyo na gumagawa ng kanyang utos, at sila ay nasa lahat ng dako na naghahangad na sirain ang mga patotoo ng mga mananampalataya. Dapat pansinin dito na ang Kristiyano ay hindi maaaring sinapian ng demonyo sa parehong paraan na ang mga tao sa Bibliya ay inilarawan bilang inaalihan.Bilang mga Kristiyano, kailangan nating magkaroon ng kamalayan sa katotohanan ng pagkakaroon ng kasamaan. Habang nagpupumilit tayong manindigan nang matatag sa ating pananampalataya, dapat nating matanto na ang ating mga kaaway ay hindi lamang mga ideya ng tao, kundi mga tunay na puwersa na nagmumula sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Sinasabi ng Bibliya, 'Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga puwersa ng sanglibutan ng kadilimang ito, laban sa mga puwersang espirituwal ng kasamaan sa mga dako ng langit' (Efeso 6:12).

Maliwanag, pinahintulutan ng Diyos si Satanas ng malaking halaga ng kapangyarihan at impluwensya sa ibabaw ng lupa, kahit man lang sa ngayon, at palaging nasa loob ng soberanong kontrol ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Bibliya na si Satanas ay gumagala-gala tulad ng isang leon sa paghahanap ng biktima, na naghahanap ng mga biktima na kanilang lalamunin (1 Pedro 5:8). Si Satanas ang kapangyarihang kumikilos sa puso ng mga tumatangging sumunod sa Diyos (Efeso 2:2). Ang sinumang hindi nasa ilalim ng kontrol ng soberanong Diyos ay nasa ilalim ng kontrol ng diyablo (Mga Gawa 26:18; 2 Corinto 4:4). Ang mga born-again na Kristiyano ay hindi na alipin ni Satanas o ng kasalanan (Roma 6:6-7), ngunit hindi ito nangangahulugan na tayo ay immune na sa mga tukso na inilalagay niya sa ating harapan.Ang Bibliya ay hindi nagbibigay sa mga Kristiyano ng awtoridad na sawayin ang diyablo, ngunit upang labanan siya. Sinasabi ng Santiago 4:7 na 'magpasakop, kung gayon, sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo, at tatakas siya sa inyo.' Sinasabi sa atin ng Zacarias 3:2 na ang Panginoon ang sumasaway kay Satanas. Maging si Michael, isa sa pinakamakapangyarihan sa mga anghel, ay hindi nangahas na akusahan si Satanas, bagkus ay nagsabi, 'Sawayin ka ng Panginoon' (Jude 1:9). Bilang tugon sa mga pag-atake ni Satanas, ang isang Kristiyano ay dapat umapela kay Kristo. Sa halip na tumuon sa pagkatalo sa diyablo, dapat tayong tumuon sa pagsunod kay Kristo (Hebreo 12:2) at magtiwala na Kanyang talunin ang mga puwersa ng kasamaan.Hindi kinakailangan para sa isang Kristiyano na sawayin si Satanas dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang Kanyang buong sandata upang mapaglabanan ang kasamaan (tingnan ang Efeso 6:10-18). Ang pinakamabisang sandata natin laban sa diyablo ay ang ating pananampalataya, karunungan, at kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang Salita. Si Kristo, nang tinukso ni Satanas, ay sinagot siya ng Banal na Kasulatan (tingnan ang Mateo 4:1-11). Upang makamit ang tagumpay sa espirituwal na mga bagay, kailangan nating mapanatili ang isang malinis na budhi at magkaroon ng kontrol sa ating mga kaisipan. 'Sapagka't bagaman nabubuhay tayo sa sanlibutan, hindi tayo nakikipagdigma na gaya ng ginagawa ng sanlibutan. Ang mga sandata na ating nilalabanan ay hindi mga sandata ng mundo. Sa kabaligtaran, mayroon silang banal na kapangyarihan upang gibain ang mga muog. Sinisira namin ang mga argumento at bawat pagkukunwari na lumalaban sa pagkakilala sa Diyos, at binibihag namin ang bawat pag-iisip upang gawin itong masunurin kay Kristo' (2 Corinto 10:3-5).

Top