Pupunta ba sa langit ang mga sanggol at bata kapag namatay sila?

Pupunta ba sa langit ang mga sanggol at bata kapag namatay sila? SagotHindi malinaw na sinasagot ng Bibliya ang tanong kung ang mga batang namatay bago sila ipanganak na muli ay mapupunta sa langit. Gayunpaman, sapat na hindi direktang impormasyon ang maaaring pagsama-samahin mula sa Kasulatan upang magbigay ng isang kasiya-siyang sagot, na nauugnay sa mga sanggol pati na rin sa mga may kapansanan sa pag-iisip at iba pa.Binabanggit ng Bibliya ang katotohanan na tayong lahat na ipinanganak ng mga magulang ay ipinanganak na may minanang katiwalian mula kay Adan na tumitiyak na tayo ay hindi maiiwasang magkasala. Ito ay madalas na tinutukoy bilang orihinal na kasalanan. Bagama't nilikha ng Diyos sina Adan at Eva sa Kanyang sariling wangis (Genesis 5:1), sinasabi ng Bibliya na, nang si Adan at Eba ay nahulog at naging makasalanan, nagkaanak si Adan sa sa kanyang sarili pagkakahawig (Genesis 5:3, idinagdag ang diin; cf. Roma 5:12). Ang lahat ng tao ay nagmana ng makasalanang kalikasan sa pamamagitan ng orihinal na pagkilos ni Adan ng pagsuway; Naging makasalanan si Adan, at ipinasa niya ang makasalanang iyon sa lahat ng kaniyang mga inapo.

Ang Bibliya ay nagsasalita tungkol sa mga bata na walang sapat na kaalaman upang tanggihan ang mali at piliin ang tama (Isaias 7:16). Ang isang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagkasala sa harap ng Diyos, sabi sa Roma 1, ay ang pagtanggi nilang kilalanin kung ano ang malinaw na nakikita at nauunawaan tungkol sa Diyos (talata 20). Ang mga taong, nang makita at masuri ang ebidensya ng kalikasan, ay tumatanggi sa Diyos ay walang dahilan. Ibinabangon nito ang ilang katanungan: Kung ang isang bata ay napakabata pa para malaman ang tama sa mali at walang kakayahang mangatuwiran tungkol sa Diyos, kung gayon ang batang iyon ba ay hindi kasama sa paghatol? Pananagutan ba ng Diyos ang mga sanggol sa hindi pagtugon sa ebanghelyo, kapag hindi nila kayang maunawaan ang mensahe? Naniniwala kami na ang pagbibigay ng nakapagliligtas na biyaya sa mga sanggol at maliliit na bata, batay sa sapat na pagbabayad-sala ni Kristo, ay naaayon sa pag-ibig at awa ng Diyos.Sa Juan 9, pinagaling ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Pagkatapos ng pisikal na pagpapagaling, ang lalaki ay dumaan sa isang proseso ng pagtanggap ng kanyang espirituwal na paningin. Sa una, ang tao ay ignorante; alam niya ang pangalan ni Jesus ngunit hindi kung saan Siya matatagpuan (Juan 9:11–12). Nang maglaon, nalaman niya ang katotohanan na si Jesus ay isang propeta (talata 17) at na Siya ay mula sa Diyos (talata 33). Pagkatapos, sa pakikipag-usap kay Jesus, inamin ng lalaki ang kanyang kamangmangan at ang kanyang pangangailangan para sa Tagapagligtas. Tinanong siya ni Jesus, Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao? at sumagot ang lalaki, Sino siya, ginoo? . . . Sabihin mo sa akin upang ako ay maniwala sa kanya (mga talata 35–36). Sa wakas, nang makita niya ang liwanag sa espirituwal, sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at sumasamba kay Jesus (talata 38).Kasunod ng pagpapahayag ng pananampalataya mula sa lalaking ipinanganak na bulag, nakatagpo ni Jesus ang ilang bulag sa espirituwal na mga Pariseo: Sinabi ni Jesus, 'Para sa paghatol ay naparito ako sa mundong ito, upang ang mga bulag ay makakita at ang mga nakakakita ay maging bulag.' Ang ilang mga Pariseo na narinig niyang sinabi niya ito at nagtanong, 'Ano? Bulag din ba kami?’ Sinabi ni Jesus, ‘Kung kayo ay bulag, hindi kayo nagkakasala; ngunit ngayong sinasabi mong nakakakita ka, nananatili ang iyong pagkakasala’ (Juan 9:39–41). Sa madaling salita, sinabi ni Hesus, Kung ikaw ay tunay na mangmang [bulag], wala kang kasalanan. Ito ay dahil ikaw hindi ignorante—kusa kang hindi naniniwala—na ikaw ay nagkasala sa harap ng Diyos.Ang prinsipyong inilatag ni Jesus sa Juan 9 ay hindi hinahatulan ng Diyos ang mga tao sa mga bagay na hindi nila kayang gawin. Ang kasalanan ay nasusukat sa mga kakayahan o kakayahan ng mga tao, at sa kanilang mga pagkakataong malaman ang katotohanan. Kung walang kakayahan ang mga tao na gawin ang kalooban ng Diyos, hindi sila masisisi. Kung mayroon silang lahat ng wastong kakayahan, at walang disposisyon, pinaniniwalaan sila ng Diyos na nagkasala (Albert Barnes, Mga Tala sa Bagong Tipan: Paliwanag at Praktikal , ed. ni Robert Frew, Baker Book House, Vol. 1, Jn. 9:41). Ayon sa prinsipyong ito, ang mga sanggol at maliliit na bata na hindi kayang tanggapin o tanggihan si Kristo ay hindi mananagot sa kawalan ng pananampalataya.

Bago magkaroon ng sapat na gulang ang mga tao upang makilala ang tama sa mali (minsan ay tinatawag na pag-abot sa edad ng pananagutan ), tila hindi sila pananagutan ng Diyos. Ang mga paslit ay nagkakasala, at taglay nila ang tiwaling kalikasan ni Adan, ngunit walang kakayahang maunawaan ang konsepto ng tama at mali, sila ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, sa aming opinyon.

Ang ibang mga anekdota sa Bibliya (hal., nagpapatotoo si David na makakasama niyang muli ang kanyang namatay na anak pagkatapos ng kamatayan sa 2 Samuel 12:23) ay sumusuporta sa makatwirang paniniwala na ang mga sanggol ay pupunta sa langit kapag sila ay namatay. Totoo rin ito para sa mga may kapansanan sa pag-iisip na hindi maunawaan ang tama at mali.Top