Ang mga anghel ba ay kumakanta?

Ang mga anghel ba ay kumakanta? SagotMaaaring tila kakaiba ang magtanong kung ang mga anghel ay umaawit, dahil ang nakasanayang karunungan ay nagsasabi, Syempre ginagawa nila. Karaniwang makakita ng mga larawan ng mga anghel na may hawak na mga songbook o alpa o kung hindi man ay nakikibahagi sa paggawa ng musika. At madalas na binabanggit ng mga tao ang kuwento ng Pasko: Ang mga anghel ay umawit sa mga pastol noong ipinanganak si Jesus, hindi ba? Ang problema ay ang pagkanta ay hindi binanggit sa biblikal na kwento ng Pasko. Sa katunayan, kakaunti ang katibayan sa banal na kasulatan na umaawit ang mga anghel.Marahil ang pinakamalinaw na sipi sa isyung ito ay ang Job 38:7, na nagsasabing, sa paglikha ng mundo, ang mga bituin sa umaga ay sabay-sabay na umawit at ang lahat ng mga anghel ay sumigaw sa tuwa. Sa paralelismo ng Hebreong tula, ang mga bituin sa umaga ay tinutumbasan ng mga anghel, at ang pag-awit ay kahanay ng masayang sigaw. Mukhang medyo diretso: kumakanta ang mga anghel. Gayunpaman, ang salitang Hebreo na isinalin na sang ay hindi palaging tumutukoy sa musika. Maaari rin itong isalin bilang masayang sumisigaw, matunog na umiyak, o nagalak. Gayundin, ang salitang isinalin na mga anghel sa NIV ay literal na nangangahulugang mga anak ng Diyos.

Ang Apocalipsis 5 ay isa pang talata na maaaring magpahiwatig na umaawit ang mga anghel. Ang bersikulo 9 ay nagsasalita tungkol sa mga nilalang na umawit ng bagong awit sa langit. Ang mga nilalang na ito na umaawit ay ang dalawampu't apat na matatanda at ang apat na buhay na nilalang—malamang na mga anghel, ngunit hindi sila partikular na tinatawag na ganoon. Pagkatapos sa bersikulo 11 ay narinig ang tinig ng maraming anghel. Ngunit ngayon ang mga salita ay sinabi, hindi partikular na inaawit. Ang mga salita ng hukbo ng mga anghel sa bersikulo 12 ay halos kapareho ng mga salita ng kanta sa bersikulo 9, ngunit ang mga salita ng mga anghel ay hindi tahasang tinatawag na isang awit. Kaya, walang tiyak na patunay sa Pahayag 5 na umaawit ang mga anghel.Paano ang kwento ng Pasko? Sinasabi sa Lucas 2:13–14, Biglang nagpakita ang isang malaking pulutong ng hukbo ng langit kasama ng anghel, na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, ‘Luwalhati sa Diyos . . . .’ Pansinin, muli, na ang mga salita ng mga anghel ay sinabi, hindi espesipikong inaawit. Dahil ang pag-awit ay isang uri ng pagsasalita, hindi isinasantabi ng talata ang ideya na ang mga anghel ay umawit—ngunit hindi rin ang talata ang nagpapahinga sa tanong.Sa madaling salita, hindi nagbibigay ng tiyak na sagot ang Bibliya kung umaawit ang mga anghel. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan na may likas na koneksyon sa musika at pag-awit, lalo na tungkol sa pagsamba (Efeso 5:19). Madalas nating ginagamit ang pag-awit kapag nagpupuri tayo sa Panginoon. Ang katotohanan na ang mga salita ng mga anghel sa Apocalipsis 5 at Lucas 2 ay mga salita ng papuri, na ipinahayag sa isang patula na anyo, ay nangangatwiran para sa ideya na ang mga anghel ay umaawit. At tila makatuwirang nilikha ng Diyos ang mga anghel na may parehong hilig sa pag-awit gaya ng mga tao. Ngunit hindi tayo maaaring maging dogmatiko. Kung ang mga anghel ay umaawit o nagsasalita sa Bibliya, sila ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Nawa'y tularan natin ang kanilang halimbawa!

Top