May free will ba ang mga anghel?

May free will ba ang mga anghel? SagotBagaman mahigit 250 beses na binanggit ng Bibliya ang mga anghel, ang mga reperensiya ay kadalasang nauugnay sa ibang paksa. Ang pag-aaral kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anghel ay tiyak na makatutulong sa pag-unawa sa Diyos at sa Kanyang mga paraan, ngunit kung ano ang natutuhan tungkol sa mga anghel mismo ay kadalasang dapat na hango sa hindi malinaw, sa halip na tahasang, mga paglalarawan.


Ang mga anghel ay mga espirituwal na nilalang na may mga personalidad na kinabibilangan ng mga damdamin (Lucas 2:13–14), katalinuhan (2 Corinto 11:3, 14), at mga kalooban (2 Timoteo 2:26). Si Satanas ay isang anghel na pinalayas mula sa langit kasama ng marami pang mga anghel na nagpasiyang sumunod sa kanya at bagay magkasala (2 Pedro 2:4). Direktang binanggit ang kalooban ni Satanas sa 2 Timoteo 2:26. Ang Bibliya ay nagsasalita tungkol sa mga demonyo na, sa kanilang sarili pagpili , ay hindi pinanatili ang kanilang mga posisyon ng awtoridad ngunit iniwan ang kanilang nararapat na tirahan (Judas 1:6). Ang mga demonyo ay nagpapakita ng kanilang malayang pagpapasya sa ilang mga sipi ng Kasulatan. Legion bagay isang kawan ng mga baboy bilang kanilang destinasyon (Lucas 8:32). Sa pangitain ni Micaiah ng silid ng trono ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos ang isang espiritu pumili kung paano maghahatid ng kapahamakan kay Haring Ahab (1 Mga Hari 22:19–22).Bago gamitin ng ilan sa mga anghel ang kanilang kalayaang magpasiya na maghimagsik laban sa Diyos, maaaring nasa isang uri sila ng panahon ng pagsubok, katulad noong panahon nina Adan at Eva sa hardin. Ang mga anghel na iyon na hindi piniling magkasala at sumunod kay Satanas ay naging mga hinirang na anghel (1 Timoteo 5:21), pinagtibay sa kabanalan. Ang mga anghel na ito ay tinutukoy din bilang mga banal na anghel (Marcos 8:38) at mga banal (Awit 89:5). Ang mga anghel na iyon na piniling magkasala sa panig ni Satanas ay naging mga maruruming espiritu (Marcos 1:23) o mga demonyo.

Kahit na ang mga hinirang na anghel ay nakumpirma sa kanilang kabanalan, hindi ito nangangahulugan na nawala ang kanilang malayang kalooban. Tiyak, ang bawat buhay na nilalang ay may mga pagpipiliang gagawin sa anumang naibigay na sandali. Posible na ang mga banal na anghel ay mayroon pa ring kakayahang magkasala, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay magkasala. Bilang mga banal na anghel, palagi nilang ginagawa ang utos ng Diyos. Bilang mga nilalang na kusang-loob, ang mga hinirang na anghel ay may pagnanais na purihin at pagsilbihan ang Diyos, at pinili nilang gawin ito. Ang kalooban ng Diyos ay palaging tumutugma sa kanilang sariling kalooban.Ang mga tao ay may malayang pagpapasya, ngunit nakikibaka sila sa kasalanan dahil ang kalikasan ng tao ay napinsala ng kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit nagkakasala ang lahat ng tao (Roma 5:12) at mas mahirap maging mabuti kaysa maging masama. Ang mga banal na anghel ay walang likas na makasalanan. Hindi sila nakakiling sa kasalanan kundi sa katuwiran, ginagawa ang lahat na nakalulugod sa Diyos.

Bilang konklusyon, ang mga banal na anghel ay may kalayaang magpasiya, ngunit nilinaw ng Bibliya na hindi sila nagkakasala sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Si apostol Juan, sa paglalarawan ng walang hanggang kalagayan, ay sumulat na walang pagdadalamhati, pagtangis, o pasakit sa lugar at oras na iyon (Apocalipsis 21:4), at sinumang gumagawa ng masama ay hindi kailanman papayagang makapasok sa lungsod ng Diyos (Pahayag 21:27). Ang mga anghel na naroroon sa banal na lungsod na iyon ay walang kasalanan.Top