Nagpapakita ba ang mga anghel sa mga tao ngayon?

Nagpapakita ba ang mga anghel sa mga tao ngayon? SagotSa Bibliya, ang mga anghel ay nagpapakita sa mga tao sa hindi mahuhulaan at iba't ibang paraan. Mula sa isang kaswal na pagbabasa ng Kasulatan, maaaring makuha ng isang tao ang ideya na ang pagpapakita ng mga anghel ay medyo karaniwan, ngunit hindi iyon ang kaso. Dumadami ang interes sa mga anghel sa ngayon, at maraming ulat ng pagpapakita ng mga anghel. Ang mga anghel ay bahagi ng halos lahat ng relihiyon at sa pangkalahatan ay tila may parehong papel na mensahero. Upang matukoy kung ang mga anghel ay lilitaw ngayon, kailangan muna nating makakuha ng pananaw sa Bibliya tungkol sa kanilang mga sinaunang pagpapakita.


Ang unang pagpapakita ng mga anghel sa Bibliya ay nasa Genesis 3:24, noong pinalayas sina Adan at Eva sa Halamanan ng Eden. Naglagay ang Diyos ng mga kerubin upang harangan ang pasukan gamit ang isang nagniningas na espada. Ang susunod na pagpapakita ng anghel ay nasa Genesis 16:7, pagkalipas ng mga 1,900 taon. Si Hagar, ang aliping Ehipsiyo na nagsilang kay Ismael kay Abraham, ay inutusan ng isang anghel na bumalik at magpasakop sa kanyang maybahay na si Sarai. Si Abraham ay binisita ng Diyos at ng dalawang anghel sa Genesis 18:2, nang ipaalam sa kanya ng Diyos ang nalalapit na pagkawasak ng Sodoma at Gomorra. Ang parehong dalawang anghel ay dumalaw kay Lot at inutusan siyang tumakas sa lungsod kasama ang kanyang pamilya bago ito mawasak (Genesis 19:1-11). Ang mga anghel sa kasong ito ay nagpakita rin ng supernatural na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbulag sa masasamang tao na nagbabanta kay Lot.Nang makita ni Jacob ang isang pulutong ng mga anghel (Genesis 32:1), agad niyang nakilala sila bilang hukbo ng Diyos. Sa Mga Bilang 22:22, hinarap ng isang anghel ang masuwaying propetang si Balaam, ngunit hindi nakita ni Balaam ang anghel noong una, bagaman nakita ng kanyang asno. Si Maria ay binisita ng isang anghel na nagsabi sa kanya na siya ang magiging ina ng Mesiyas, at si Jose ay binalaan ng isang anghel na dalhin sina Maria at Jesus sa Ehipto upang protektahan sila mula sa utos ni Herodes (Mateo 2:13). Kapag nagpakita ang mga anghel, ang mga nakakakita sa kanila ay madalas na tinatamaan ng takot (Mga Hukom 6:22; 1 Cronica 21:30; Mateo 28:5). Ang mga anghel ay naghahatid ng mga mensahe mula sa Diyos at ginagawa ang Kanyang utos, kung minsan sa pamamagitan ng supernatural na paraan. Sa bawat pagkakataon, itinuturo ng mga anghel ang mga tao sa Diyos at ibinibigay ang kaluwalhatian sa Kanya. Ang mga banal na anghel ay tumatangging sambahin (Pahayag 22:8-9).

Ayon sa modernong mga ulat, ang mga pagdalaw ng mga anghel ay may iba't ibang anyo. Sa ilang mga kaso, pinipigilan ng isang estranghero ang malubhang pinsala o kamatayan at pagkatapos ay misteryosong nawawala. Sa ibang mga kaso, ang isang nilalang na may pakpak o puting damit ay makikita saglit at pagkatapos ay mawawala. Ang taong nakakakita sa anghel ay kadalasang naiiwan na may kapayapaan at katiyakan sa presensya ng Diyos. Ang ganitong uri ng pagdalaw ay tila sumasang-ayon sa pattern ng Bibliya na makikita sa Mga Gawa 27:23.Ang isa pang uri ng pagbisita na kung minsan ay iniuulat ngayon ay ang uri ng angel choir. Sa Lucas 2:13, ang mga pastol ay binisita ng isang makalangit na koro nang sabihin sa kanila ang kapanganakan ni Jesus. Ang ilang mga tao ay nag-ulat ng katulad na mga karanasan sa mga lugar ng pagsamba. Ang karanasang ito ay hindi angkop sa modelo, dahil karaniwan itong walang layunin maliban sa magbigay ng pakiramdam ng espirituwal na kagalakan. Ang koro ng anghel sa Ebanghelyo ni Lucas ay naghahayag ng ilang partikular na balita.

Ang ikatlong uri ng pagbisita ay nagsasangkot lamang ng pisikal na pakiramdam. Ang mga matatandang tao ay madalas na nag-uulat na parang ang mga braso o pakpak ay nakabalot sa kanila sa mga oras ng matinding kalungkutan. Ang Diyos ay tiyak na Diyos ng lahat ng kaaliwan, at binabanggit ng Kasulatan ang Diyos na nagtatakip ng Kanyang mga pakpak (Awit 91:4). Ang ganitong mga ulat ay maaaring maging mga halimbawa ng pagsakop na iyon.

Ang Diyos ay aktibo pa rin sa mundo gaya ng dati, at ang Kanyang mga anghel ay tiyak na gumagawa pa rin. Kung paanong pinrotektahan ng mga anghel ang bayan ng Diyos noon, makatitiyak tayo na binabantayan nila tayo ngayon. Ang sabi sa Hebrews 13:2, Huwag ninyong kalilimutan ang pag-aliw sa mga estranghero: sapagka't sa gayon ang ilan ay hindi namamalayan ng mga anghel. Habang sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, lubos na posible na makatagpo natin ang Kanyang mga anghel, kahit na hindi natin namamalayan. Sa mga espesyal na pagkakataon, pinahintulutan ng Diyos ang Kanyang mga tao na makita ang Kanyang hindi nakikitang mga anghel, upang ang mga tao ng Diyos ay mapasigla at magpatuloy sa Kanyang paglilingkod (2 Hari 6:16-17).

Dapat din nating sundin ang mga babala ng Banal na Kasulatan tungkol sa mga anghel na nilalang: may mga nahulog na anghel na gumagawa para kay Satanas na gagawa ng lahat para sirain at sirain tayo. Ang Galacia 1:8 ay nagbabala sa atin na mag-ingat sa anumang bagong ebanghelyo, kahit na ito ay ibinigay ng isang anghel. Ang Colosas 2:18 ay nagbabala laban sa pagsamba sa mga anghel. Sa bawat oras sa Bibliya kapag ang mga tao ay yumukod sa harap ng mga anghel, ang mga nilalang na iyon ay matatag na tumanggi na sambahin. Ang sinumang anghel na tumanggap ng pagsamba, o hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Jesus, ay isang impostor. Isinasaad sa Ikalawang Corinto 11:14-15 na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay nagbabalatkayo bilang mga anghel ng liwanag upang linlangin at iligaw ang sinumang makikinig sa kanila.

Napatibay tayo ng kaalaman na kumikilos ang mga anghel ng Diyos. Sa mga espesyal na pagkakataon, maaari pa nga tayong magkaroon ng isa sa mga bihirang personal na pagbisita. Higit pa sa kaalamang iyon, gayunpaman, ay ang kaalaman na mismong si Jesus ang nagsabi, Tunay na ako ay sumasainyo palagi, hanggang sa katapusan ng panahon (Mateo 28:20). Si Jesus, na gumawa ng mga anghel at tumanggap ng kanilang pagsamba, ay nangako sa atin ng Kanyang presensya sa ating mga pagsubok.Top