Lahat ba tayo ay nagmana ng kasalanan mula kina Adan at Eva?

Lahat ba tayo ay nagmana ng kasalanan mula kina Adan at Eva? SagotOo, lahat ng tao ay nagmana ng kasalanan mula kina Adan at Eva, partikular kay Adan. Ang kasalanan ay inilarawan sa Bibliya bilang paglabag sa batas ng Diyos (1 Juan 3:4) at paghihimagsik laban sa Diyos (Deuteronomio 9:7; Joshua 1:18). Inilalarawan ng Genesis 3 ang paghihimagsik nina Adan at Eva laban sa Diyos at sa Kanyang utos. Dahil sa pagsuway nina Adan at Eva, ang kasalanan ay naging mana sa lahat ng kanilang mga inapo. Sinasabi sa atin ng Roma 5:12 na, sa pamamagitan ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa mundo at kaya ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ang naipasa na kasalanan ay kilala bilang minanang kasalanan. Kung paanong nagmana tayo ng pisikal na katangian mula sa ating mga magulang, minana rin natin ang ating makasalanang kalikasan kay Adan.Sina Adan at Eva ay ginawa ayon sa larawan at wangis ng Diyos (Genesis 1:26-27; 9:6). Gayunpaman, tayo rin ay nasa larawan at wangis ni Adan (Genesis 5:3). Nang si Adan ay nahulog sa kasalanan, ang resulta ay ang bawat isa sa kanyang mga inapo ay nahawaan din ng kasalanan. Ikinalungkot ni David ang katotohanang ito sa isa sa kanyang Mga Awit: Tunay na ako ay makasalanan sa kapanganakan, makasalanan mula nang ako ay ipinaglihi ng aking ina (Awit 51:5). Hindi ito nangangahulugan na ipinanganak siya ng kanyang ina nang hindi lehitimo; sa halip, ang kanyang ina ay nagmana ng likas na kasalanan mula sa kanyang mga magulang, at sila mula sa kanilang mga magulang, at iba pa. Nagmana si David ng kasalanan mula sa kaniyang mga magulang, gaya nating lahat. Kahit na namumuhay tayo sa pinakamabuting posibleng buhay, tayo ay makasalanan pa rin bilang resulta ng minanang kasalanan.

Ang pagiging makasalanan ay isinilang sa katotohanan na tayong lahat ay nagkakasala. Pansinin ang pag-unlad sa Roma 5:12: ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ni Adan, ang kamatayan ay kasunod ng kasalanan, ang kamatayan ay dumarating sa lahat ng tao, ang lahat ng tao ay nagkakasala dahil nagmana sila ng kasalanan mula kay Adan. Dahil ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos (Roma 3:23), kailangan natin ng sakdal, walang kasalanan na hain upang hugasan ang ating kasalanan, isang bagay na wala tayong kapangyarihang gawin sa ating sarili. Sa kabutihang palad, si Jesucristo ang Tagapagligtas mula sa kasalanan! Ang ating kasalanan ay napako sa krus ni Hesus, at ngayon sa Kanya tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya (Efeso 1:7). Ang Diyos, sa Kanyang walang hanggang karunungan, ay naglaan ng lunas para sa kasalanan na ating minana, at ang lunas na iyon ay magagamit ng lahat: Kaya nga, mga kapatid ko, nais kong malaman ninyo na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan (Mga Gawa 13: 38).

Top