Ang pakikitungo sa masasamang tao—ano ang sinasabi ng Bibliya?

Ang pakikitungo sa masasamang tao-ano ang sinasabi ng Bibliya? SagotSa kasamaang palad, lahat tayo ay kailangang harapin ang mga masasamang tao sa isang pagkakataon o iba pa. Ang Mga Taga Roma 1:28–30 ay naglalaman ng mahabang listahan ng hindi matuwid na pag-uugali, na kinabibilangan ng masamang hangarin, tsismis, paninirang-puri, kabastusan, kawalan ng puso at kalupitan. Ang lahat ng ito ay iba't ibang mga aspeto ng kakulitan, at hindi maiiwasan na makatagpo tayo ng mga taong hinihimok ng gayong pag-uugali sa mundong ito. Ang mga tao ay masama para sa iba't ibang mga kadahilanan, marami sa mga ito ay walang kinalaman sa taong kung kanino sila masama. Kadalasan, ang masamang pag-uugali ay isang reaksyon sa panloob na mga salungatan ng isang tao sa halip na isang makatwirang tugon sa mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, ang pagiging paksa ng masamang pag-uugali ay nakakasakit at nakakasira ng moralidad. Ano ang tugon ng Bibliya? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung paano tayo dapat tumugon sa masasamang tao?Pakikitungo sa masasamang tao—Empatiya

Ang unang tamang tugon sa ibig sabihin ng mga tao ay empatiya, lalo na kapag ito ay isang unang beses na pagtatalo o pagkakasala. Ang banayad na pagtatangka na maunawaan at maiugnay ang sakit sa likod ng kakulitan ay mas epektibo kaysa sa pakikipaglaban sa pag-alis ng isang salungatan. Isa sa pinakamagandang halimbawa ng empatiya sa Bibliya ay ang tugon ni Jesus sa mga nagpako sa Kanya at nagpalabunutan para sa Kanyang damit. Ito ay isang dramatikong halimbawa, dahil ang ginawa kay Jesus ay lampas sa kahalayan—ito ay pagpapahirap at kawalang-katarungan. Gayunpaman, sa halip na tumuon sa Kanyang sariling sakit, naisip Niya ang kanilang espirituwal na kalagayan. Sa halip na tumugon sa makatwirang galit, hiniling Niya sa Diyos na patawarin sila sa kanilang mga kamangmangan na ginawa (Lucas 23:34). Si Stephen, ang unang martir ng simbahan, ay sumunod sa halimbawang iyon (Mga Gawa 7:59–60).Pakikitungo sa masasamang tao—PaghaharapDapat tayong maging empatiya, at dapat tayong laging tumugon nang may kabaitan. Ang pagiging masama sa isang masamang tao ay nagpapalaki lamang ng sitwasyon; tinawag tayong maging mapayapa at ibaling ang kabilang pisngi (Mateo 5:38–42; Roma 12:18). Ngunit kung ang masamang tao ay isang Kristiyano, inirerekomenda ng Bibliya ang paghaharap. Lahat tayo ay nagkakasala, siyempre. Gaya ng sinabi ni Santiago, Tayong lahat ay natitisod sa maraming paraan (Santiago 3:2), ngunit ang isang huwaran ng kahalayan ay kailangang harapin, ayon sa mga tagubilin sa Mateo 18:15–17. Dapat nating harapin ang ating mga kapatid kapag nagkasala sila sa atin sa diwa ng pagpapanumbalik. Kung tumanggi silang makinig, dapat tayong magsama ng ilang iba pang tapat na Kristiyano, muli sa diwa ng pagpapaalala sa nananakit na Kristiyano na hindi siya kumikilos ayon sa kanyang pananalig. Kung hindi iyon gagana, ang bagay ay dadalhin sa harap ng lokal na simbahan. Kung hindi siya makikinig sa buong grupo, dapat siyang ituring na di-mananampalataya—walang awayan o paghihiganti ang hinihiling, ngunit nagbago ang relasyon.Pakikitungo sa masasamang tao—Kababaang-loob

Tandaan na minsan ikaw ay masamang tao. Huwag tularan ang hindi mapagpatawad na alipin sa talinghaga ni Jesus sa Mateo 18:21–35. Malaki ang utang ng isang alipin sa kanyang amo; ito ay isang halaga na hindi na niya mababayaran. Ang master ay ganap na nagtanggal ng utang. Ang alipin, gayunpaman, ay pumunta sa isa pang alipin na may utang sa kanya ng kaunting halaga at hiniling na magbayad siya—at nang hindi makabayad ang may utang, ibinilanggo niya ito! Narinig ito ng amo at nagalit. Ibinalik ng amo ang orihinal na utang ng hindi nagpapatawad na alipin at inihagis siya sa bilangguan. Dapat nating laging alalahanin, kapag ang mga tao ay masama sa atin, na tayo ay may utang na loob sa Diyos. Pinatawad niya tayo, at mapapatawad natin ang iba.Top