Sa pananampalatayang Kristiyano, anong mga isyu ang tunay na dapat pag-usapan?

Sa pananampalatayang Kristiyano, anong mga isyu ang tunay na dapat pag-usapan? SagotSa maraming denominasyon at dibisyon ng pananampalatayang Kristiyano, lumitaw ang mga debate. May mga hindi pagkakasundo tungkol sa politika ng simbahan, anim na araw na creationism, paraan ng pagbibinyag, at eschatology. May mga pagkakaiba-iba ng opinyon tungkol sa panlipunang pag-inom, ang mga kaloob ng Espiritu, at kung bakit ang pananamit ay mahinhin. Ang ilan sa mga isyung ito ay mas mahalaga kaysa sa iba, at ito ay mabuti, upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang pag-aaway at pagkakabaha-bahagi, upang makilala sa pagitan ng kung ano ang nararapat na pagdedebatehan at kung ano ang hindi.Malinaw sa Bibliya na may mga bagay na dapat ipaglaban. Ang katotohanan, sa kahulugan, ay hiwalay sa kasinungalingan. Dapat tayong manindigan laban sa mga huwad na guro at ipaglaban ang pananampalatayang minsang ipinagkatiwala sa mga banal na tao ng Diyos (Judas 1:3). Ang mga isyung nagpapakilala ng isa pang ebanghelyo—isang mensahe ng kaligtasan maliban sa itinuturo ng Bibliya—ay dapat tuligsain (Mga Taga-Galacia 1:7; 2 Mga Taga-Corinto 11:4). Ang mga paghahayag, mga sinulat, o mga opinyon na ipinakita bilang hindi nagkakamali o katumbas ng Bibliya ay dapat na tanggihan bilang maling pananampalataya (Apocalipsis 22:18; Jeremias 14:14). Dapat din nating sirain ang mga argumento at bawat matayog na opinyon na itinaas laban sa kaalaman ng Diyos, at bihagin ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo (2 Corinto 10:5). Hindi namin kinokompromiso ang Salita ng Diyos o binabawasan ang ebanghelyo. Kung ito ay tungkol sa kaligtasan o banal na pamumuhay, dapat tayong magkaroon ng matatag na paninindigan. Ang iba pang mga bagay ay maaaring pangasiwaan sa ibang paraan. Ang 1 Timoteo 1:4 ay nagtuturo sa mga Kristiyano na huwag italaga ang kanilang sarili sa mga alamat at walang katapusang mga talaangkanan. Ang ganitong mga bagay ay nagtataguyod ng mga kontrobersyal na haka-haka sa halip na isulong ang gawain ng Diyos—na sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't ang Bibliya ay nagbibigay sa atin ng ilang mga patnubay tungkol sa kung ano ang nararapat na pagtalunan at kung ano ang mas mabuting pabayaan.

Ang usapin ba ng muling pagkabuhay ni Kristo ay karapat-dapat bang pagtalunan? Oo. Ang pagkabuhay na mag-uli ay saligan ng ebanghelyo. Hangga't ang debate ay sibil at naglalayong ipakita ang katotohanan ng Salita ng Diyos, ang pagkabuhay-muli ay maaari at dapat ipagtanggol. Paano naman ang isyu ng walang hanggang seguridad? Oo, ito ay nagkakahalaga ng debate, sa isang punto. Ang pananaw ng isang tao sa walang hanggang seguridad ay mahalaga at nauugnay sa mga pananaw ng isang tao sa kaligtasan at sa biyaya ng Diyos. Kasabay nito, kung ang debate ay nauwi sa acrimony o nagbabanta na paghiwalayin ang mga kapatid kay Kristo, kung gayon marahil ay mas mahusay na ihain ang debate sa ngalan ng pag-ibig. Ito ba ay nagkakahalaga ng pagdedebate sa bilang ng mga anghel na maaaring sumayaw sa ulo ng isang pin? Hindi siguro.Tandaan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang mapagkaibigang debate at isang mapait na digmaan ng mga salita. Ang pasalitang pananakit, paninirang-puri, akusasyon, at masamang pananalita ay walang lugar sa katawan ni Kristo (Colosas 3:8; 1 Pedro 2:1; Efeso 4:31). Ano ang dapat isipin ng mga di-mananampalataya kapag nakita nila ang mga Kristiyano na naglalambing sa isa't isa dahil sa maliliit na pagkakaiba sa doktrina? Sinasabi sa Efeso 4:29, Huwag lumabas sa inyong mga bibig ang anumang masasamang salita, kundi ang makatutulong lamang sa pagpapatibay ng iba ayon sa kanilang mga pangangailangan, upang ito ay makinabang sa mga nakikinig. Kaya't sa ating pagsasaalang-alang sa paksang ito, dapat nating alisin ang pagtawag sa pangalan at paninirang-puri na nakalulungkot na sumisimbolo sa ilang debateng Kristiyano.Ang Ikalawang Timoteo 2:15–16 ay may ganitong tagubilin: Maging masigasig na iharap ang iyong sarili na sinang-ayunan ng Diyos bilang isang manggagawa na hindi kailangang ikahiya, na wastong humahawak ng salita ng katotohanan. Ngunit iwasan ang makamundong at walang laman na usapan, sapagkat ito ay hahantong sa higit pang kasamaan. Inaasahan na pag-aralan natin ang Salita ng Diyos para sa ating sarili, hindi lamang pag-usapan ito o kunin ang opinyon ng iba tungkol sa sinasabi nito. Dahil lamang sa isang tagapagsalita ay sikat o sikat ay hindi nangangahulugan na siya ay tumpak. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang Salita sa atin, at inaasahan Niya na gagamitin natin ito. Ang isang halimbawa ng ganitong uri ng espirituwal na kasipagan ay matatagpuan sa Mga Gawa 17:10–12. Narinig ng mga Berea ang ebanghelyo na ipinangaral nina Pablo at Silas, at sinuri nila ang Kasulatan araw-araw upang makita kung totoo ang sinabi ni Pablo. Hindi lamang nila kinuha ang salita ni Pablo para dito kundi inihambing ang lahat sa Salita ng Diyos. Nang matagpuan nila na ang kanyang ebanghelyo ay suportado ng Kasulatan ay handa silang turuan niya.Kapag naniniwala tayo na ang isang tao ay nasa maling doktrina, maaari natin itong mapagpakumbaba at magalang na ituro. Ngunit dapat nating tandaan na ang iba na may kapantay na paggalang sa Salita ng Diyos ay maaaring magbasa nito sa ibang paraan. Ang gayong talakayan ay malusog kung lalapitan nang may tamang saloobin at espiritung madaling turuan. Marami tayong natututuhan mula sa input ng iba at maaaring magbago pa ang ating pananaw kapag iniharap sa isang bagong pananaw. Ang ilang mga paksa ay hinamon ang mga tapat na mananampalataya mula pa noong unang iglesya. Ang magalang na debate sa mahahalagang isyu ay kapaki-pakinabang sa lahat ng kasangkot, kung ito ay ginagawa sa espiritu ni Kristo nang walang ego o personal na agenda. Ang Colosas 4:6 ay nagbibigay ng malinaw na tagubilin tungkol sa kung paano tayo dapat kumilos sa mga debate: Hayaang ang inyong pakikipag-usap ay laging puno ng biyaya, na tinimplahan ng asin, upang malaman ninyo kung paano sagutin ang lahat.

Nais ni Jesus na maging isa ang Kanyang mga anak. Ang Kanyang marubdob na panalangin sa Ama bago ang Kanyang pagpapako sa krus ay nagpapakita ng Kanyang matinding pagnanais para sa atin: Ang panalangin ko ay hindi para sa kanila lamang. Idinadalangin ko rin ang mga mananampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang mensahe, upang silang lahat ay maging isa, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Nawa'y mapasa atin din sila upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin (Juan 17:20–21).

Maaari tayong sumang-ayon na hindi sumang-ayon sa mga isyu na walang kinalaman sa kaligtasan o maka-Diyos na pamumuhay. Ang sukdulang layunin natin ay hindi dapat na patunayan ang ating punto kundi maging huwaran sa uri ng pagmamahal at pagtanggap na ipinakita ni Jesus sa Kanyang mga disipulo (Juan 13:34–35). Walang tao ang may lahat ng mga sagot sa bawat paksa. Ang layunin natin ay ang isawsaw ang ating sarili sa Salita ng Diyos upang makilala natin ang pagkakamali kapag narinig natin ito. Ngunit dapat din nating layunin na lapitan ang bawat di-mahahalagang isyu nang may isang espiritung natuturuan upang maisakatuparan natin ang nais ng Diyos para sa pagkakaisa sa Kanyang simbahan (1 Juan 4:12). Sa mga salita ng 17th-century theologian na si Rupertus Meldenius, Sa mga mahahalaga, pagkakaisa; sa mga hindi mahalaga, pagkakaiba-iba; sa lahat ng bagay, pag-ibig sa kapwa.Top