Nababasa ba ni Satanas ang ating mga isipan o nalalaman ang ating mga iniisip?

Mababasa ba ni Satanas ang ating isipan o malaman ang ating iniisip?

Pagdating sa tanong kung nababasa o hindi ni Satanas ang ating isipan o alam ang ating mga iniisip, maraming debate. Ang ilang mga tao ay naniniwala na si Satanas ay nakakaalam ng lahat at samakatuwid ay nababasa ang ating mga isipan, habang ang iba ay naniniwala na si Satanas ay hindi nakakaalam ng lahat at hindi maaaring malaman ang ating mga iniisip maliban kung iniisip natin ang tungkol sa mga ito. Walang malinaw na sagot, ngunit may ilang bagay na dapat isaalang-alang. Halimbawa, kung si Satanas ay alam ang lahat, malamang na nababasa niya ang ating isipan. Gayunpaman, kung hindi alam ni Satanas ang lahat, hindi niya malalaman ang ating mga iniisip maliban kung iisipin natin ang mga ito. Kaya ano sa tingin mo? Nababasa ba ni Satanas ang ating mga isipan o nalalaman ang ating mga iniisip?

Sagot

Una, mahalagang tandaan natin na si Satanas ay hindi nasa lahat ng dako —hindi siya maaaring nasa higit sa isang lugar sa isang pagkakataon. Ang Diyos lamang ang nasa lahat ng dako, at ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat, habang si Satanas ay dapat umasa sa kanyang hukbo ng mga demonyo upang gawin ang kanyang utos.


Mababasa ba ni Satanas at/o ng kanyang mga demonyo ang ating isipan? Hindi. Sinasabi ng Unang Hari 8:39 na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng bawat puso ng tao. Walang ibang may ganoong kakayahan. Alam ng Diyos kung ano ang ating sasabihin bago natin ito masabi, habang ang pag-iisip ay nabubuo pa (Awit 139:4). Si Jesus, bilang Diyos na nagkatawang-tao, ay nagpakita ng banal na katangian ng pag-alam sa kaisipan ng mga tao: Alam Niya kung ano ang nasa bawat tao (Juan 2:25; cf. Mateo 9:4; Juan 6:64).Itinuturo sa atin ng Bibliya na si Satanas ay makapangyarihan. Malamang na siya ang pinakamataas sa lahat ng nahulog na mga anghel, dahil siya ay sapat na mapanghikayat upang kumbinsihin ang ikatlong bahagi ng mga anghel na sumama sa kanya sa kanyang paghihimagsik (Apocalipsis 12:4). Kahit na matapos ang pagbagsak ni Satanas, kahit si Michael na arkanghel ay hindi nangahas na harapin siya nang walang tulong ng Panginoon (Judas 1:9). Si Satanas ang pinuno ng kaharian ng hangin, ang espiritu na ngayon ay kumikilos sa mga masuwayin (Efeso 2:2b). Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Satanas ay may mga limitasyon, at ang pagbabasa ng ating isipan ay waring higit sa kanyang kakayahan.Mangangailangan ng omniscience para mabasa ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang ating isipan, na wala sila. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating mga iniisip. Gayunpaman, si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nagmamasid at tinutukso ang mga tao sa loob ng libu-libong taon. Tiyak, natutunan nila ang ilang bagay tungkol sa atin sa paglipas ng mga taon. Kahit na walang kakayahang malaman ang ating mga iniisip, maaari silang gumawa ng isang mahusay na pinag-aralan na hula kung ano ang ating iniisip at pagkatapos ay subukang gamitin iyon sa kanilang kalamangan. Iyon ang dahilan kung bakit tayo ay inuutusan na pasakop ang inyong mga sarili, kung gayon, sa Diyos (Santiago 4:7a), bago tayo sabihan na labanan ang diyablo (Santiago 4:7b).

Top