Masasabi bang nalalapit na talaga ang pagbabalik ni Kristo?

Masasabi bang nalalapit na talaga ang pagbabalik ni Kristo? SagotAng salita nalalapit na nangangahulugan na malamang na mangyari sa anumang sandali; nalalapit. Kapag pinag-uusapan natin ang nalalapit na pagbabalik ni Kristo, ang ibig nating sabihin ay maaari Siyang bumalik anumang oras. Wala nang iba pa sa hula sa Bibliya na kailangang mangyari bago muling dumating si Hesus. Ang nalalapit na pagbabalik ni Kristo ay karaniwang itinuturo sa mga evangelical, na may ilang hindi pagkakasundo ayon sa pananaw ng isang tao sa dispensationalism at kung ang isa ay may hawak na pre-, mid-, o post-tribulational view ng rapture.Paulit-ulit na binanggit ni Jesus ang Kanyang pagbabalik sa panahon ng Kanyang ministeryo, na natural na nag-udyok sa mga tanong mula sa Kanyang mga disipulo. Isa sa mga tanong nila ay, Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? ( Marcos 13:4 ). Sumagot si Jesus, Tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang. Mag-ingat, panatilihing alerto; sapagkat hindi mo alam kung kailan darating ang takdang panahon (verses 32-33). Mahalagang tandaan sa anumang pagtalakay sa eskatolohiya na hindi nilayon ng Diyos na lubos nating maunawaan ang oras ng Kanyang mga plano.

Gayunpaman, sinasabi ng Bibliya na malapit na ang pagbabalik ni Jesus, at dapat nating hintayin ito nang may pananabik (Roma 8:19-25; 1 Corinto 1:7; Filipos 4:5; Judas 21). Hinihikayat tayo ni Santiago na maging matiyaga at manindigan, dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon (Santiago 5:8). Sinasabi rin ng Apocalipsis 1:3 at 22:10 na malapit na ang panahon.Tinuruan ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na bantayan ang Kanyang pagbabalik. Dapat din kayong maging handa, sapagkat ang Anak ng Tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan (Lucas 12:40). Ang utos na maging handa ay nagpapahiwatig ng malapit na. Sa buong Bagong Tipan, ang simbahan ay sinabihan na maging handa (Filipos 3:20; Titus 2:13; 1 Tesalonica 5:6). Kung ang mga disipulo at ang unang iglesya ay aasahan ang pagdating ng Panginoon sa anumang oras, gaano pa ba tayo dapat maghintay nang may matinding pag-asa?Sa puntong ito, mainam na makilala ang pagitan ng ikalawang pagdating ni Kristo, nararapat, at ang pagdagit ng simbahan. Ang ikalawang pagparito ni Kristo, nang matalo Niya ang Kanyang mga kaaway at itatag ang Kanyang kaharian, ay hindi magaganap hanggang sa maganap ang ilang iba pang mga kaganapan sa katapusan ng panahon, kabilang ang kapighatian (Mateo 24:15-30; Apocalipsis kabanata 6–18). Samakatuwid, ang ikalawang pagdating ay hindi nalalapit. Gayunpaman, ayon sa pre-tribulational view, ang rapture ay magaganap bago ang tribulation. Ang rapture ay maaaring mangyari anumang sandali (1 Tesalonica 4:13-18; 1 Corinto 15:50-54) at marapat lamang na tawaging malapit na.Ang ating kaligtasan ay handang ihayag sa huling panahon (1 Pedro 1:5). Maaaring bumalik si Jesus para sa Kanyang sarili anumang sandali, at ang kaganapang iyon ay magpapakilos sa serye ng mga pangyayari na nakadetalye sa Pahayag 6-18. Tulad ng limang matatalinong birhen sa talinghaga ni Jesus (Mateo 25:1-13), dapat tayong maging handa. Maging alerto kung gayon, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras (Mateo 25:13).Top