Maaari bang magsagawa ng exorcism ang isang Kristiyano ngayon?

Maaari bang magsagawa ng exorcism ang isang Kristiyano ngayon? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapalayas ng mga demonyo? SagotAng Exorcism (pag-uutos sa mga demonyo na umalis sa ibang tao) ay isinagawa ng iba't ibang tao sa mga Ebanghelyo at Aklat ng Mga Gawa-ang mga disipulo bilang bahagi ng mga tagubilin ni Kristo (Mateo 10); ang iba ay gumagamit ng pangalan ni Kristo (Marcos 9:38); ang mga anak ng mga Pariseo (Lucas 11:18-19); Paul (Gawa 16); at ilang mga exorcist (Mga Gawa 19:11-16).Lumilitaw na ang layunin ng mga alagad ni Jesus na magsagawa ng mga exorcism ay upang ipakita ang kapangyarihan ni Kristo sa mga demonyo (Lucas 10:17) at upang patunayan na ang mga disipulo ay kumikilos sa Kanyang pangalan at sa pamamagitan ng Kanyang awtoridad. Inihayag din nito ang kanilang pananampalataya o kawalan ng pananampalataya (Mateo 17:14-21). Malinaw na ang gawaing ito ng pagpapalayas ng mga demonyo ay mahalaga sa ministeryo ng mga alagad. Gayunpaman, hindi malinaw kung ano ang bahagi ng pagpapalayas ng mga demonyo sa proseso ng pagiging disipulo.

Kapansin-pansin, tila may pagbabago sa huling bahagi ng Bagong Tipan tungkol sa pakikidigma ng demonyo. Ang mga bahagi ng pagtuturo ng Bagong Tipan (Roma hanggang Judas) ay tumutukoy sa aktibidad ng demonyo, ngunit huwag talakayin ang mga pagkilos ng pagpapalayas sa kanila, ni ang mga mananampalataya ay hinihikayat na gawin ito. Sinabihan tayo na magsuot ng baluti upang tumayo laban sa kanila (Efeso 6:10-18). Sinabihan tayong labanan ang diyablo (Santiago 4:7), mag-ingat sa kanya (1 Pedro 5:8), at huwag siyang bigyan ng puwang sa ating buhay (Efeso 4:27). Gayunpaman, hindi tayo sinabihan kung paano palayasin siya o ang kanyang mga demonyo sa iba, o dapat nating pag-isipang gawin ito.Ang aklat ng Efeso ay nagbibigay ng malinaw na tagubilin kung paano tayo magkakaroon ng tagumpay sa ating buhay sa pakikipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan. Ang unang hakbang ay ang paglalagay ng ating pananampalataya kay Kristo (2:8-9), na lumalabag sa pamumuno ng prinsipe ng kapangyarihan ng hangin (2:2). Dapat nating piliin, muli sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, na iwaksi ang masasamang ugali at magsuot ng maka-Diyos na ugali (4:17-24). Hindi ito nagsasangkot ng pagpapalayas ng mga demonyo, sa halip ay pagpapanibago ng ating isipan (4:23). Pagkatapos ng ilang praktikal na tagubilin kung paano sundin ang Diyos bilang Kanyang mga anak, ipinapaalala sa atin na mayroong espirituwal na labanan. Ito ay nilalabanan gamit ang ilang sandata na nagpapahintulot sa atin na mapaglabanan—hindi palayasin—ang panlilinlang ng daigdig ng demonyo (6:10). Naninindigan tayo sa katotohanan, katuwiran, ebanghelyo, pananampalataya, kaligtasan, Salita ng Diyos, at panalangin (6:10-18).Lumilitaw na habang ang Salita ng Diyos ay nakumpleto, ang mga Kristiyano ay may mas maraming sandata upang labanan ang daigdig ng mga espiritu kaysa sa mga unang Kristiyano. Ang papel ng pagpapalayas ng mga demonyo, sa karamihan, ay pinalitan ng ebanghelismo at pagiging disipulo sa pamamagitan ng Salita ng Diyos. Dahil ang mga pamamaraan ng espirituwal na pakikidigma sa Bagong Tipan ay hindi nagsasangkot ng pagpapalayas ng mga demonyo, mahirap matukoy ang mga tagubilin kung paano gawin ang ganoong bagay. Kung kinakailangan man, tila ito ay sa pamamagitan ng paglalantad sa indibidwal sa katotohanan ng Salita ng Diyos at sa pangalan ni Jesu-Kristo.

Top