Maaari bang sinapian ng demonyo ang isang Kristiyano?

Maaari bang sinapian ng demonyo ang isang Kristiyano? Mademonyo ba ang isang Kristiyano? SagotBagama't hindi tahasang sinasabi ng Bibliya kung ang isang Kristiyano ay maaaring sinapian ng demonyo, ang mga nauugnay na katotohanan sa Bibliya ay lubos na nilinaw na ang mga Kristiyano ay hindi maaaring sinapian ng demonyo. Mayroong isang natatanging pagkakaiba sa pagitan ng pagiging sinapian ng isang demonyo at pagiging inaapi o naimpluwensyahan ng isang demonyo. Ang pagkakaroon ng demonyo ay kinabibilangan ng isang demonyo na may direktang/ganap na kontrol sa mga iniisip at/o mga kilos ng isang tao (Mateo 17:14-18; Lucas 4:33-35; 8:27-33). Ang pang-aapi o impluwensya ng demonyo ay nagsasangkot ng isang demonyo o mga demonyo na umaatake sa isang tao sa espirituwal na paraan at/o naghihikayat sa kanya sa makasalanang pag-uugali. Pansinin na sa lahat ng mga talata sa Bagong Tipan na tumatalakay sa espirituwal na pakikidigma, walang mga tagubilin na magpalayas ng demonyo sa isang mananampalataya (Efeso 6:10-18). Ang mga mananampalataya ay sinabihan na labanan ang diyablo (Santiago 4:7; 1 Pedro 5:8-9), hindi siya palayasin.


Ang mga Kristiyano ay tinatahanan ng Banal na Espiritu (Roma 8:9-11; 1 Corinto 3:16; 6:19). Tiyak na hindi papayagan ng Espiritu Santo na angkinin ng demonyo ang parehong taong tinitirhan Niya. Hindi akalain na pahihintulutan ng Diyos ang isa sa Kanyang mga anak, na Kanyang binili ng dugo ni Kristo (1 Pedro 1:18-19) at ginawang isang bagong nilalang (2 Corinto 5:17), na angkinin at kontrolin ng isang demonyo. Oo, bilang mga mananampalataya, nakikipagdigma tayo kay Satanas at sa kanyang mga demonyo, ngunit hindi mula sa ating sarili. Ipinahayag ni apostol Juan, Kayo, mga anak, ay mula sa Diyos at dinaig ninyo sila, sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan (1 Juan 4:4). Sino ang Isa sa atin? Ang Espiritu Santo. Sino ang isa sa mundo? Si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Samakatuwid, ang mananampalataya ay nagtagumpay sa mundo ng mga demonyo, at ang kaso para sa pagkakaroon ng demonyo ng isang mananampalataya ay hindi maaaring gawin ayon sa kasulatan.Dahil sa matibay na ebidensiya ng Bibliya na ang isang Kristiyano ay hindi maaaring sinapian ng demonyo, ginagamit ng ilang guro ng Bibliya ang terminong demonisasyon upang tumukoy sa isang demonyo na may kontrol sa isang Kristiyano. Ang ilan ay nangangatuwiran na habang ang isang Kristiyano ay hindi maaaring sinapian ng demonyo, ang isang Kristiyano ay maaaring ma-demonyo. Karaniwan, ang paglalarawan ng demonisasyon ay halos magkapareho sa paglalarawan ng pagkakaroon ng demonyo. Kaya, ang parehong isyu ay nagreresulta. Ang pagpapalit ng terminolohiya ay hindi nagbabago sa katotohanan na ang isang demonyo ay hindi maaaring manirahan o ganap na makontrol ang isang Kristiyano. Ang impluwensya ng demonyo at pang-aapi ay mga katotohanan para sa mga Kristiyano, walang alinlangan, ngunit sadyang hindi biblikal na sabihin na ang isang Kristiyano ay maaaring sinapian ng demonyo o demonyo.

Karamihan sa mga pangangatwiran sa likod ng konsepto ng demonization ay ang personal na karanasan ng makita ang isang tao na talagang isang Kristiyano na nagpapakita ng ebidensya ng pagiging kontrolado ng isang demonyo. Napakahalaga, gayunpaman, na hindi natin pinapayagan ang personal na karanasan na maimpluwensyahan ang ating interpretasyon ng Kasulatan. Sa halip, dapat nating salain ang ating mga personal na karanasan sa pamamagitan ng katotohanan ng Banal na Kasulatan (2 Timoteo 3:16-17). Ang makita ang isang taong inaakala nating Kristiyano na nagpapakita ng pag-uugali ng pagiging demonyo ay dapat magdulot sa atin ng pagdududa sa pagiging totoo ng kanyang pananampalataya. Hindi ito dapat maging dahilan upang baguhin natin ang ating pananaw kung ang isang Kristiyano ay maaaring inaalihan ng demonyo. Marahil ang tao ay tunay na Kristiyano ngunit labis na inaapi ng demonyo at/o nagdurusa mula sa matinding sikolohikal na problema. Ngunit muli, ang ating mga karanasan ay dapat matugunan ang pagsubok ng Kasulatan, hindi ang kabaligtaran.

Top