Kategorya: Mga Aklat Ng Bibliya

Mayroon bang pagkakamali sa pagbilang ng 14 na henerasyon sa Mateo kabanata 1?

Mayroon bang pagkakamali sa pagbilang ng 14 na henerasyon sa Mateo kabanata 1? Ano ang nangyari sa ika-42 henerasyon, sa pamamagitan ng 14+14+14?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang 144,000?

Sino ang 144,000? Ang 144,000 ba ay limitasyon sa bilang ng mga taong papayagan ng Diyos na makapasok sa Bagong Langit? Ang 144,000 (144.000) ba ay mga saksi para kay Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng 153 isda sa Juan 21:11?

Ano ang kahulugan ng 153 isda sa Juan 21:11? Mayroon bang espesyal na kahulugan ang 153 isda na binanggit sa Juan 21:11?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng 2 Cronica 7:14?

Ano ang kahulugan ng 2 Cronica 7:14? Ang 2 Cronica 7:14 ba ay kumakapit sa modernong mga bansa at/o mga bansa maliban sa Israel?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang ayaw magtrabaho ay hindi kakain (2 Tesalonica 3:10)?

Ano ang ibig sabihin na hindi kakain ang ayaw magtrabaho? Ano ang kahulugan ng 2 Tesalonica 3:10?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng 2 Pedro 3:8 kapag sinabi nitong ang isang libong taon ay isang araw?

Ano ang ibig sabihin ng 2 Pedro 3:8 kapag sinabi nitong ang isang libong taon ay isang araw? Paano ang isang libong taon sa isang araw at isang araw ay isang libong taon?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit ipinadala ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 400 taon (Genesis 15:13)?

Bakit ipinadala ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 400 taon? Gaano katagal ang mga Israelita sa Ehipto? Ano ang layunin ng 400 taon ng pagkabihag sa Ehipto?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahalagahan ng tungkod ni Aaron?

Ano ang kahalagahan ng tungkod ni Aaron? Bakit pinausbong ng Diyos ang tungkod ni Aaron sa Bilang kabanata 17?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang 70 (o 72) mga disipulo sa Lucas 10?

Sino ang 70 (o 72) mga disipulo sa Lucas 10? Ano ang pagkakaiba ng 12 disipulo at 12 apostol?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit hindi pinarusahan si Aaron sa paggawa ng gintong guya?

Bakit hindi pinarusahan si Aaron sa paggawa ng gintong guya? Kung talagang ginawa ni Aaron ang gintong guya, bakit hindi siya hinatulan kasama ng mga taong sumasamba dito?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit masama na sinunog ni Aaron at ng kanyang mga anak ang handog para sa kasalanan sa Levitico 10:16–20?

Bakit masama na sinunog ni Aaron at ng kanyang mga anak ang handog para sa kasalanan sa Levitico 10:16–20? Ano nga ba ang kanilang ginawa na labag sa mga utos ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Aaronic Blessing?

Ano ang Aaronic Blessing? Ano ang kahulugan ng Bilang 6:23-27? Nalalapat ba ang Aaronic Blessing sa mga Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kwento nina Abner at Joab?

Ano ang kwento nina Abner at Joab? Bakit gustong maghiganti ni Joab kay Abner? Bakit noong una ay pumanig si Abner laban kay David?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng pagkasuklam sa masama (Roma 12:9)?

Ano ang ibig sabihin ng pagkamuhi sa masama? Ano ang kahulugan ng Roma 12:9?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino si Abimelech sa Aklat ng Mga Hukom?

Sino si Abimelech sa Aklat ng Mga Hukom? Ano ang dapat nating matutunan sa sinasabi ng Aklat ng Mga Hukom tungkol kay Abimelech?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng walang kapintasan / walang kapintasan?

Ano ang ibig sabihin ng walang kapintasan / walang kapintasan? hindi ba ang kwalipikasyon sa pagsisi sa itaas ay nagdidisqualify sa lahat?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kwento ni Abraham at Lot?

Ano ang kwento ni Abraham at Lot? Ano ang dapat nating matutunan mula sa mga ulat nina Abraham at Lot?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit inutusan ng Diyos si Abraham na ihain si Isaac?

Bakit inutusan ng Diyos si Abraham na ihain si Isaac? Kung alam na ng Diyos ang gagawin ni Abraham, bakit hiniling pa rin ng Diyos kay Abraham na gawin ito?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit pinangakuan si Abraham ng lupaing pag-aari ng iba (Genesis 12)?

Bakit pinangakuan si Abraham ng lupaing pag-aari ng iba (Genesis 12)? Bakit ipinangako ng Diyos kay Abraham ang lupain ng Canaan noong ito ay tinatahanan na?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang relihiyon ni Abraham bago siya tinawag ng Diyos?

Ano ang relihiyon ni Abraham bago siya tinawag ng Diyos? Ano ang alam at pinaniniwalaan ni Abraham tungkol sa Diyos bago siya pinili ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa
Top