Related ba tayong lahat?

Related ba tayong lahat?

Related ba tayong lahat? ay isang tanong na tinanong ng maraming tao sa mga nakaraang taon. Ito ay isang tanong na mahirap sagutin nang depinitibo, ngunit may ilang mga bagay na tiyak na alam natin. Alam natin na ang lahat ng tao ay magkakaugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng ating karaniwang ninuno, na nanirahan sa Africa mga 200,000 taon na ang nakalilipas. Alam din natin na ang bawat tao sa Earth ay nauugnay sa bawat ibang tao sa Earth sa pamamagitan ng kanilang mga ninuno. Kaya, habang hindi natin masasabi na lahat tayo ay magkakamag-anak, maaari nating sabihin nang may kumpiyansa na lahat tayo ay konektado.

Sagot

Itim ang buhok, kayumanggi ang buhok, walang buhok. Itim na balat, pulang balat, kayumangging balat. Ang mga tao ay may hindi mauubos na iba't ibang laki, hugis, kulay, at personalidad. Ngunit lahat tayo ay bahagi ng isang lahi, ang lahi ng tao. Detalyadong inilalarawan ng Genesis 1 at 2 kung paano umiral ang mga tao. Sa simula, mayroong isang lalaki at isang babae. Hindi na nilikha ng Diyos ang mga tao sa paraang nilikha Niya sila, at binigyan Niya sila ng utos na magpalaanakin at magpakarami at punuin ang lupa (Genesis 1:28). Ang lahat ng iba pang tao ay nagmula sa mga unang magulang na iyon, kaya sa kahulugan na iyon, lahat tayo ay may kaugnayan sa isa't isa.Kahit na maraming mga teorya sa ebolusyon ay umamin na ang mga tao ay nagmula sa iisang set ng mga magulang na sina Dorit, R. L., Akashi, H., at Gilbert, W., 1995. Kawalan ng polymorphism sa ZFY locus sa Y chromosome ng tao. Agham 268:1183—1185). Malaki ang pagkakaiba ng mga teorya sa kanilang mga ideya kung saan nanggaling ang mga magulang na iyon at kung ano ang kanilang kalikasan, ngunit hindi maikakaila na ang lahat ng tao ay genetically related (tingnan sa Highfield, Roger, DNA survey na lahat ng tao ay 99.9pc pareho, Ang Telegraph online, 20 Dis 2002, na-access noong 5/29/20). Sinasabi ng Bibliya na ang mga magulang na iyon ay isinilang sa puso ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos (Genesis 1:26). Sila ay dinisenyo Niya para sa pagsasama at pag-ibig, at sila ay itinakda bilang mga hardinero sa Kanyang perpektong mundo (Genesis 2:15, 19). Bago ang taglagas, sila ay genetically perpekto. Si Adan ay nabuhay ng halos isang libong taon (Genesis 5:5), at maaari nating ipagpalagay na si Eva ay nabuhay nang katulad ng mahabang panahon. Sa teorya, ang dalawa ay maaaring magkaroon ng ilang daang mga anak, dahil ang kanilang mga katawan ay hindi tumatanda sa bilis ng pagtanda ng mga tao ngayon. Ang mga batang iyon ay lumaki at nagpakasal sa isa't isa, na pinarami ang lahi ng tao sa loob ng unang ilang daang taon ng pag-iral ng tao.Pagkaraan ng ilang henerasyon, ang mga tao ay naging napakasama kaya nagpadala ang Diyos ng baha upang lipulin ang bawat nabubuhay na bagay sa mundo—maliban sa isang tao at sa kanyang pamilya (Genesis 6:5–7). Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanilang tatlong anak na lalaki, at ang kanilang mga asawa ay nag-iisang nailigtas sa baha, kasama ang sapat na mga hayop upang punan ang lupa (Genesis 7:1–4). Kaya hindi lang tayong lahat ay kamag-anak ng ating unang mga magulang, sina Adan at Eva, kundi lahat tayo ay kamag-anak din ni Noe at ng kaniyang asawa. Ang Diyos ay nagsimulang muli sa isang pamilya at sinabi sa kanila na maging mabunga at dumami at punuin ang lupa (Genesis 9:1). Sa paglipas ng panahon, bawat isa sa mga anak ni Noe ay nagkaroon ng higit pang mga anak, at ang kanilang mga inapo sa kalaunan ay naging iba't ibang bansa (Genesis 10). Ang pagpapakalat ng sangkatauhan pagkatapos ng Tore ng Babel ay nagbunga ng iba't ibang pangkat ng wika na nakikita natin ngayon, at posibleng nag-ambag din ito sa pagbuo ng iba't ibang lahi . Anuman ang pagkakaiba ng etniko at lahi na nakikita natin ngayon, ang lahat ng tao ay genetically related sa pamamagitan ni Adan at Eba .

Ang katotohanan na tayong lahat ay magkakamag-anak sa pamamagitan ni Adan ay mahalaga sa espirituwal. Ayon sa Bibliya, lahat tayo ay isinilang na taglay ang makasalanang kalikasan ni Adan: mayroon tayong predisposisyon na pumili ng ating sariling mga landas at maging ating sariling mga diyos (Roma 7:14–25). Ang mga bata ay hindi kailangang turuan kung paano magkasala. Ito ay natural dahil minana nila ang parehong makasalanang kalikasan na minana ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Sinasabi sa Roma 5:12 na ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganitong paraan ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kung hindi si Adan ang ama ng lahat ng sangkatauhan, hindi natin lahat ay maaaring magmana ng kanyang kalikasan. Ngunit dahil lahat tayo ay mga anak ni Adan, lahat tayo ay makasalanan tulad niya. Dahil ang isang tao ay sumuway sa Diyos, marami ang naging makasalanan (Roma 5:19, NLT). Ipinasa sa atin ni Adan ang paghatol na natamo ng kanyang kasalanan (Roma 3:23; 6:23).Ang pagkaunawa na ang bawat isa sa atin ay ipinanganak na pantay na hindi karapat-dapat sa awa ng Diyos ay pumipigil sa atin sa paghatol sa iba (Roma 2:1). At ang pagkaunawa na ang bawat tao ay isa ring natatanging indibidwal na nilikha sa larawan ng Diyos ay tumutulong sa atin na tratuhin ang lahat ng tao nang may paggalang (Genesis 1:27).

Ipinaliwanag ito ni C. S. Lewis sa ganitong paraan: Wala karaniwan mga tao. Hindi ka pa nakakausap ng isang mortal. . . . Ito ay mga imortal na ating binibiro, pinagtatrabahuhan, pinakasalan, sinusubuan, at pinagsasamantalahan. . . . Hindi ito nangangahulugan na tayo ay dapat na laging solemne. Dapat tayong maglaro. Ngunit ang ating kasayahan ay dapat na ganoong uri (at ito ay, sa katunayan, ang pinakamasayang uri) na umiiral sa pagitan ng mga tao na, sa simula pa lang, ay seryosong tinanggap ang isa't isa—walang kalokohan, walang superioridad, walang pagpapalagay. At ang ating pag-ibig sa kapwa ay dapat na isang tunay at mahal na pag-ibig, na may malalim na damdamin para sa mga kasalanan kahit na mahal natin ang makasalanan—hindi basta pagpaparaya, o indulhensiya na gustung-gusto ng mga parodies bilang katuwaan ng mga parodies na walang kabuluhan ( Ang Timbang ng Kaluwalhatian: At Iba Pang mga Address , HarperOne, 1980, p. 46, diin sa orihinal).Top