Lahat ba tayo ay ipinanganak na makasalanan?

Lahat ba tayo ay ipinanganak na makasalanan? SagotOo, itinuturo ng Bibliya na tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan na may makasalanan, makasarili na mga kalikasan. Maliban kung tayo ay ipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos (Juan 3:3).Ang sangkatauhan ay ganap na sira; ibig sabihin, lahat tayo ay may makasalanang kalikasan na nakakaapekto sa bawat bahagi natin (Isaias 53:6; Roma 7:14). Ang tanong, saan nagmula ang makasalanang kalikasang iyon? Ipinanganak ba tayong makasalanan, o pinili lang nating maging makasalanan sa ibang pagkakataon pagkatapos ng kapanganakan?

Ipinanganak tayo na may makasalanang kalikasan, at minana natin ito kay Adan. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganitong paraan ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao (Roma 5:12). Bawat isa sa atin ay naapektuhan ng kasalanan ni Adan; walang mga eksepsiyon. Ang isang pagsuway ay nagbunga ng paghatol para sa lahat ng tao (talata 18). Lahat tayo ay makasalanan, at lahat tayo ay may iisang kahatulan, dahil lahat tayo ay mga anak ni Adan.Ipinahihiwatig ng Kasulatan na kahit na ang mga bata ay may likas na kasalanan, na nangangatwiran para sa katotohanan na tayo ay ipinanganak na makasalanan. Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng isang bata (Kawikaan 22:15). Sinabi ni David, Tunay na ako ay makasalanan sa kapanganakan, / makasalanan mula nang ako ay ipinaglihi ng aking ina (Awit 51:5). Maging mula sa kapanganakan ang masama ay naliligaw; / mula sa sinapupunan sila ay naliligaw, nagkakalat ng mga kasinungalingan (Awit 58:3).Bago tayo naligtas, tayo ay likas na karapatdapat sa galit (Efeso 2:3). Pansinin na karapat-dapat tayo sa poot ng Diyos hindi lamang dahil sa ating mga aksyon kundi dahil sa ating kalikasan . Ang kalikasang iyon ay ang minana natin kay Adan.Tayo ay ipinanganak na makasalanan, at sa kadahilanang iyon ay hindi tayo makakagawa ng mabuti upang bigyang kasiyahan ang Diyos sa ating natural na kalagayan, o sa laman: Ang mga nasa kaharian ng laman ay hindi makakalugod sa Diyos (Roma 8:8). Tayo ay patay sa ating mga kasalanan bago tayo binuhay ni Kristo sa espirituwal na buhay (Efeso 2:1). Kulang tayo ng anumang likas na espirituwal na kabutihan.

Walang sinuman ang kailangang turuan ang isang bata na magsinungaling; sa halip, kailangan nating magsumikap nang husto upang itanim sa mga bata ang kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan. Ang mga paslit ay likas na makasarili, sa kanilang likas, bagama't may mali, na nauunawaan na ang lahat ay akin. Ang makasalanang pag-uugali ay natural na dumarating sa mga maliliit dahil sila ay ipinanganak na makasalanan.

Dahil tayo ay ipinanganak na makasalanan, kailangan nating maranasan ang pangalawa, espirituwal na kapanganakan. Isinilang tayo minsan sa pamilya ni Adan at likas na makasalanan. Kapag tayo ay isinilang na muli, tayo ay isinilang sa pamilya ng Diyos at binigyan ng kalikasan ni Kristo. Pinupuri natin ang Panginoon na sa lahat ng tumanggap sa kanya, sa mga naniwala sa kanyang pangalan, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos—mga anak na isinilang na hindi likas na pinagmulan . . . ngunit ipinanganak ng Diyos (Juan 1:12–13).Top