May mga anghel ba sa atin?

May mga anghel ba sa atin? SagotSa buong Kasulatan, nakikita natin ang maraming pagkakataon kung saan ang mga anghel ay mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Ang isang talata ay tumutukoy sa posibilidad ng mga anghel na lumalakad sa gitna natin ngayon: Huwag kalimutang magpakita ng mabuting pakikitungo sa mga estranghero, sapagkat sa paggawa nito ang ilang mga tao ay nagpakita ng mabuting pakikitungo sa mga anghel nang hindi nalalaman (Hebreo 13:2). Ang malinaw na pagtukoy ay kay Abraham, na ang mga bisitang anghel ay nagpakita sa kanya bilang mga lalaki (Genesis 18). Ang talatang ito ay maaaring kumpirmahin o hindi na ang mga anghel ay talagang naglalakad sa gitna natin nang hindi nalalaman; ang ipinakita ay past tense, kaya hindi hayagang binanggit ang mga present-day encounters.


Mayroong dose-dosenang mga halimbawa sa banal na kasulatan ng mga pakikipagtagpo ng mga anghel, kaya alam natin na ang Diyos ay maaaring at talagang gumagamit ng mga anghel upang magawa ang ilang mga bagay. Ang hindi natin sigurado ay kung gaano kadalas pinapayagan ng mga anghel ang kanilang sarili na makita ng mga tao. Narito ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga anghel mula sa Bibliya: maaaring turuan ng mga anghel ang mga tao (Genesis 16:9), tumulong sa mga tao (Daniel 6:22), maghatid ng mga mensahe sa mga tao (Lucas 1:35), magpakita sa mga pangitain at panaginip (Daniel 10: 13), protektahan ang mga tao (Exodo 23:20), at tumulong sa pagsasakatuparan ng mga plano ng Diyos.Alam natin na nilikha ng Diyos ang mga anghel, at gumagamit Siya ng mga anghel sa Kanyang plano. Ang mga anghel ay may sariling katangian, dahil ang ilan ay may mga pangalan (tulad ng Gabriel at Michael) at lahat ay may iba't ibang mga responsibilidad sa loob ng angelic hierarchy.

Ngunit naglalakad ba sila sa gitna natin? Kung pipiliin ng Diyos na gamitin ang mga ito sa Kanyang custom-made na mga plano para sa atin, oo, sila ay ganap na makakalakad kasama natin sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang mga anghel ay binanggit sa Genesis at sa Apocalipsis, at nasaksihan nila ang paglikha ng mundo (Job 38:7). Ginamit ng Diyos ang Kanyang makalangit na hukbo mula sa simula ng panahon at gagamitin pa rin sila sa katapusan ng panahon, ayon sa Kasulatan. Posible na maraming tao ngayon ang nakatagpo o nakakita ng isang anghel nang hindi namamalayan.Kung ang mga anghel ay lumalakad sa gitna natin, ito ay dahil sila ay naglilingkod sa isang layunin na itinalaga ng Diyos. Binanggit ng Bibliya ang mga demonyo na gumagala sa lupa na walang layunin maliban sa pagwasak (Mateo 12:43–45). Malamang na si Satanas at ang kanyang puwersang demonyo ay maaaring lumitaw sa pisikal, tulad ng mga banal na anghel. Ang layunin ni Satanas ay manlinlang at pumatay. Si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng liwanag (2 Corinto 11:14).

Isang mahalagang paunawa: ang mga anghel ay hindi dapat luwalhatiin o sambahin (Colosas 2:18). Sila ay mga nilalang na nagsasagawa ng kalooban ng Diyos, at tinutukoy nila ang kanilang sarili bilang mga kapwa lingkod natin (Apocalipsis 22:9).

Hindi alintana kung talagang nakakaranas tayo ng mga pakikipagtagpo ng mga anghel, ang pinakamahalagang bagay ay naranasan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Siya ay higit sa lahat ng mga anghel at lahat ng tao, at Siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Ikaw lamang ang Panginoon. Ginawa mo ang langit, maging ang pinakamataas na langit, at ang lahat ng mabituing hukbo nito, ang lupa at lahat ng naririto, ang mga dagat at lahat ng nasa kanila. Binibigyan mo ng buhay ang lahat, at sinasamba ka ng karamihan ng langit (Nehemias 9:6).Top