Ang mga anghel ba ay lalaki o babae?

Ang mga anghel ba ay lalaki o babae? SagotAng tanong kung ang mga anghel ay lalaki o babae ay malamang na pinagtatalunan. Ang mga anghel ay mga espiritung nilalang (Hebreo 1:14), at samakatuwid ang pagtatalaga sa kanila ng kasarian ay walang kabuluhan. Ang pinaka masasabi natin ay ang Banal na Kasulatan naglalarawan mga anghel na parang lalaki.


Ang bawat pagtukoy sa mga anghel sa Kasulatan ay nasa panlalaking kasarian. Ang salitang Griyego para sa anghel sa Bagong Tipan, angelos , ay nasa anyong panlalaki. Sa katunayan, isang pambabae na anyo ng angelos ay wala. May tatlong kasarian sa gramatika—panlalaki ( siya, siya, kanya ), pambabae ( siya, kanya, kanya ), at neuter ( ito, nito ). Ang mga anghel ay hindi kailanman tinutukoy sa anumang kasarian maliban sa panlalaki. Sa maraming pagpapakita ng mga anghel sa Bibliya, hindi kailanman tinukoy ang isang anghel bilang siya o ito. Higit pa rito, kapag nagpakita ang mga anghel, palagi silang nakadamit bilang mga tao (Genesis 18:2, 16; Ezekiel 9:2). Walang anghel na lilitaw sa Kasulatan na nakadamit bilang isang babae.Ang tanging pinangalanang mga anghel sa Bibliya—si Michael at Gabriel—ay tinutukoy sa panlalaki. si Michael at ang kanyang mga anghel (Apocalipsis 12:7); Si Maria ay lubhang nabagabag sa kanyang mga salita [ni Gabriel] (Lucas 1:29). Ang iba pang mga pagtukoy sa mga anghel ay palaging nasa panlalaking kasarian. Sa Hukom 6:21, ang anghel ay may hawak na tungkod sa kanyang kamay. Nagtanong si Zacarias sa isang anghel ng isang tanong at iniulat na sinagot niya (Zacarias 1:19). Ang mga anghel sa Apocalipsis ay lahat ay binabanggit bilang siya at ang kanilang mga ari-arian bilang kanya (Apocalipsis 10:1, 5; 14:19; 16:2, 4, 17; 19:17; 20:1). Ang diyablo, na ipinapalagay natin ay isang nahulog na anghel, ay tinutukoy din sa mga terminong panlalaki: siya ay isang ama sa Juan 8:44.

Itinuturo ng ilang tao ang Zacarias 5:9 bilang isang halimbawa ng mga babaeng anghel. Sinasabi ng talatang iyon, Pagkatapos ay tumingala ako—at naroon sa harapan ko ang dalawang babae, na may hangin sa kanilang mga pakpak! Mayroon silang mga pakpak na gaya ng sa isang tagak, at itinaas nila ang basket sa pagitan ng langit at lupa. Ang problema ay ang mga babae sa makahulang pangitaing ito ay hindi tinatawag na mga anghel. Tinawag sila nashiym (mga babae), gaya ng babae sa basket na kumakatawan sa kasamaan sa mga bersikulo 7 at 8. Sa kabilang banda, ang anghel na kausap ni Zacarias ay tinatawag na a malak , isang ganap na naiibang salita na nangangahulugang anghel o mensahero. Ang katotohanan na ang mga babae ay may mga pakpak sa pangitain ni Zacarias ay maaaring magpahiwatig ng mga anghel sa ating isipan, ngunit dapat tayong maging maingat sa paglampas sa kung ano ang aktuwal na sinasabi ng teksto. Ang isang pangitain ay hindi kinakailangang naglalarawan ng mga aktwal na nilalang o mga bagay—isipin ang malaking lumilipad na balumbon na nakita ni Zacarias nang mas maaga sa parehong kabanata (Zacarias 5:1–2).Sa Mateo 22:30 sinabi ni Hesus na walang kasalan sa langit dahil tayo ay magiging katulad ng mga anghel sa langit. Ang talatang ito ay nagsasaad na ang mga anghel ay hindi nag-aasawa, ngunit ito ay humihinto sa maikling pagkomento sa kanilang kasarian. Wala sa pahayag ni Jesus ang maaaring ipahiwatig na ang mga anghel ay panlalaki, pambabae, o neuter.

Ang Diyos ay espiritu (Juan 4:4) at walang kasarian gaya ng mga anghel. Kasabay nito, halos palaging tinutukoy ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga terminong panlalaki. Ang mga pagbubukod ay nasa ilang mga metapora at sa isang pares ng mga constructions kung saan ang Banal na Espiritu ay tinutukoy sa isang neuter intensive pronoun, sa grammatical na kasunduan sa neuter noun. pneuma (espiritu). Sa katulad na paraan, ang Kasulatan ay tumutukoy sa mga anghel, na mga espiritung nilalang, gamit ang panlalaking terminolohiya.Top