Ayon sa Bibliya, kanino tayo dapat magpasakop, at bakit?

Ayon sa Bibliya, kanino tayo dapat magpasakop, at bakit? SagotAng pagpapasakop ay isang konsepto na tila sumasalungat sa butil ng kalikasan ng tao, ngunit nakikita nating lahat ang pangangailangan para dito sa ilang aspeto ng buhay. Nang walang pagsusumite, ang mga bagay ay mabilis na nahuhulog sa kaguluhan habang ang lahat ay nagsisikap na mamuno. Kahit na minsan ay kinukutya bilang tanda ng kahinaan, ang pagpapasakop ay talagang isa sa pinakamatibay na haligi ng isang matatag na lipunan. Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga parameter ng pagpapasakop?Una sa lahat, kailangan natin ng wastong pag-unawa sa pagsusumite. Ang salitang Ingles ipasa nagmula sa salitang Latin na nangangahulugang magpababa, magbawas, o magbunga. Inilalarawan nito ang pagluhod sa harap ng isang superior. Maging ang ating makabagong wika ay nagpapahiwatig sa mga ugat nito: ang pagkakaroon ng sub-misyon ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pangalawang misyon na magbubunga sa mas malaki. Ang salitang Griyego ng Bagong Tipan ay hupotasso , na nangangahulugang ilagay sa ilalim o ayusin sa ilalim. Ito ay isang salitang militar na tumutukoy sa mas mababang ranggo na mga sundalo na inaayos ang kanilang mga sarili sa ilalim ng mga utos ng mas matataas na opisyal. Pagsusumite , kung gayon, ay nagmumula sa isang pagkilala sa wastong kaayusan at awtoridad.

Ang lahat ng awtoridad ay nagmumula sa Diyos, ang Lumikha ng langit at lupa, at tayo ay inutusang magpasakop sa Kanya (Santiago 4:7). Kapag tayo ay nagpasakop sa Diyos, ang ating pinakamataas na Awtoridad, ang pagkilala at pagsunod sa tanikala ng awtoridad ng tao sa mundong ito ay nagiging mas madali. Iginalang ni David ang awtoridad ni Haring Saul bilang ang pinahiran ng Diyos (1 Samuel 26:11). Iginalang ni Daniel ang awtoridad ni Haring Darius (Daniel 6:21). Ang Roma 11:36 ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, at sa Diyos, kaya Siya ang pinakamataas na awtoridad.Kinilala mismo ni Jesus ang awtoridad ng Diyos at nagpasakop dito. Sa Juan 4:34, sinabi ni Jesus na ang Kanyang layunin ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain, at sa Juan 5:30, hindi ko hinahangad na bigyang kasiyahan ang aking sarili kundi ang nagsugo sa akin. Ang buong buhay ni Jesus ay ang pagpapasakop sa Ama, na nagtapos sa Kanyang dakilang panalangin ng pagpapasakop bago ang Kanyang kamatayan, Aking Ama, kung maaari, nawa'y alisin sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ayon sa kalooban ko, kundi ayon sa kalooban mo (Mateo 26:39). Kung tayo ay magiging mga disipulo ni Cristo, dapat tayong magpasakop sa awtoridad ni Kristo, tulad ng pagpapasakop Niya sa awtoridad ng Ama (Lucas 6:46; 14:27).Dinadala tayo nito sa mas karaniwang tanong: kanino tayo isusumite, kailan, at bakit? Ang bakit ay madaling sagutin—dahil ang Diyos ang nag-uutos nito, at Siya ang pinakamataas na awtoridad. Ibinigay ng 1 Pedro 2:13–14 ang pangkalahatang konsepto: Pasakop kayo alang-alang sa Panginoon sa bawat awtoridad na itinatag sa mga tao: maging sa hari, bilang pinakamataas na awtoridad, o sa mga gobernador, na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng mali. at purihin ang mga gumagawa ng tama. Dahil ang lahat ng awtoridad ay nagmumula sa Diyos, tayo ay dapat magpasakop sa sinumang inilagay sa awtoridad sa atin. Sa paggawa nito, nagpapasakop tayo sa Diyos. Sa katulad na paraan, ang paghihimagsik laban sa mga may awtoridad ay katumbas ng paghihimagsik laban sa Diyos. Iyan ang isang dahilan kung bakit pinahintulutan ng mga Kristiyano sa paglipas ng panahon ang kanilang sarili na maging martir sa halip na humawak ng armas laban sa Estado.Ang mga asawang babae ay dapat magpasakop sa kanilang sariling asawa bilang isang gawa ng paggalang at pagsamba sa Diyos (1 Pedro 3:1–6). Ang halimbawang ibinigay ni Pedro kay Sarah at Abraham ay tumutukoy sa isang pagkakataon na sinabi ni Abraham sa kanya na magsinungaling upang maprotektahan ang kanyang sarili (Genesis 20:13). Kahit na mukhang inilalagay niya ang kanyang sarili sa paraan ng pinsala, sumuko siya, at nagtrabaho ang Diyos upang protektahan siya. Sinabi ni Pedro na ang ganitong uri ng pagpapasakop ay gagamitin ng Diyos upang makuha ang isang masuwayin at walang pananampalataya na asawa.

Ang mga kabataang lalaki ay dapat magpasakop sa kanilang mga nakatatanda (1 Pedro 5:5), na nagpapakita ng paggalang sa kanilang edad at karunungan. Ito ay isang carry-over mula sa utos na ibinigay sa mga bata sa Deuteronomio 5:16—parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang mga magulang ay pinagkatiwalaan ng responsibilidad na palakihin at sanayin ang kanilang mga anak, at ang mga anak ay dapat parangalan at sundin ang kanilang mga magulang. Ang pagsunod at paggalang sa ating mga nakatatanda, at pagkilala na mas alam nila kaysa sa atin, ay nagtatakda ng istruktura para sa isang mabuting lipunan.

Ang mga Kristiyano ay sinabihan na magpasakop sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo (Efeso 5:21). Pinipigilan nito ang makasariling pagmamataas at angkop na angkop sa utos na ituring ang iba na mas mabuti kaysa sa ating sarili (Filipos 2:3). Kung ang layunin natin sa mundong ito ay gawin ang kalooban ng Diyos, kung gayon ang pagpapasakop sa iba ay nagiging gawa ng pagtitiwala sa Diyos. Natural na tinitingnan natin ang ating pinakamahusay na kapakanan, ngunit, kung nagtitiwala tayo sa Diyos na pangangalagaan tayo, malaya tayong mangalaga sa iba.

Ang aming serbisyo sa aming mga employer ay umaangkop din sa balangkas ng pagsusumite. Sinasabi sa Efeso 6:5–8 na dapat nating sundin ang ating mga panginoon gaya ng pagsunod natin kay Cristo, at gawin ito nang buong puso, na parang naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang dahilan sa verse 8 ay alam mong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa sa anumang kabutihan na kanyang ginawa, maging alipin man siya o malaya. Ang lahat ay bumabalik sa pagkilala sa awtoridad at kontrol ng Diyos sa ating buhay.

Kahit na ang isang mas mataas na awtoridad ay lumalabag sa utos ng Diyos, maaari tayong magpasakop sa maka-Diyos na paraan. Nang arestuhin ang mga apostol dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus, hindi sila tumutol. Gayunpaman, nang sabihing tumigil sa pangangaral kay Jesus, sumagot sila, Dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao! (Gawa 5:29). Umapela sila sa isang mas mataas na awtoridad at patuloy na ipinangaral si Jesus nang hayagan, kahit na humantong ito sa pag-uusig. Sa ilang pagkakataon, nakita nila ang Diyos na nagdala ng mahimalang pagliligtas. Sa iba, pinahintulutan ng Diyos ang pagiging martir. Sa lahat ng pagkakataon, sila ay nagalak dahil sila ay ibinilang na karapat-dapat na magdusa ng kahihiyan para sa Pangalan (Mga Gawa 5:41).

Ang Bibliya ay may maraming iba pang mga bagay na sasabihin tungkol sa pagpapasakop, ngunit ang mga maikling halimbawang ito ay nagbibigay ng pangunahing ideya. Ang Diyos ang pinakamataas na awtoridad, at Siya ang nagtatag ng mga awtoridad sa lupa. Kapag pinananatili natin ang ating sarili sa loob ng balangkas na iyon, nalulugod ang Diyos, at nakikita natin Siya na gumagawa para sa atin.Top